NN. 104/2022 (9.9.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

                             VLADA   REPUBLIKE  HRVATSKE

   Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o Socijalnoj skrbi /NN. Br. 18/22. i 46/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 08. rujna 2022. donijela

                                                                             UREDBU

 O IZMJENI UREDBE O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

                                                            Članak 1.

      U Uredbi o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (NN. Broj 31/22), u članku 2 stavku 2. riječi: „400,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „500,00 kuna“.

                                                                                      Članak 2.

     Korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca energenata kojima je na dan stupanja na snagu ove Uredbe priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata u visini utvrđenoj člankom 2. stavkom 2. Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad „NN“ broj 31/22, od dana stupanja na snagu ove Uredbe naknadu ostvaruju u visini utvrđenoj ovom Uredbom.

                                                                                       Članak 3.

      Financijska agencija će korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata iz članka 2. ove Uredbe prilikom plaćanja računa za troškove energije obračunavati naknadu u visini utvrđenoj ovom Uredbom od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

                                                                                        Članak 4.

      Ova Uredba objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 01.listopada 2022.godine.