NN 104/2022 (9.9.2022), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

                         VLADA   REPUBLIKE  HRVATSKE

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN br. 150/11., 119/14.,93/16.,116/18.,i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 08.rujna 2022. donijela

                                                                         ODLUKU

 O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA DOPLATKA

   ZA DJECU RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA

                                                              I.

        Ovom odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplataka za djecu ostvarenog u Republici Hrvatskoj, radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

                                                                              II.

        Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu u mjesecu rujnu 2022.

        Iznos jednokratnog novčanog primanja iz stavke 1. ove točke određuje se na slijedeći način:

      1 dijete______________________________________________________      300,00 kuna

      2 djeteta_____________________________________________________      500,00 kuna

      3 djeteta_____________________________________________________      700,00 kuna

      4 djeteta_____________________________________________________      900,00 kuna

      5 djece i više__________________________________________________  1.100,00 kuna

                                                                              III.

         Jednokratno novčano primanje pripada i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do dana 30.rujna 2022.

                                                                               IV.

        Jednokratno novčano primanje korisnicima iz točke II. Ove Odluke isplatit će se u mjesecu listopadu 2022., a korisnicima iz točke III. Ove Odluke isplatit će se u mjesecu prosincu 2022.

                                                                                 V.

       Ako se naknadno utvrdi nepripadnost prava na isplatu doplatka za djecu, korisnik je dužan vratiti isplaćeno jednokratno novčano primanje.

                                                                                  VI.

       Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne smatra se dohotkom sukladno članku 11. stavku 13. Pravilnika o porezu na dohodak (NN. Br.10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20. i 1/21.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 86/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.)

       Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne može biti predmet ovrhe.

                                                                                 VII.

         Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

                                                                                 VIII.

         Za provedbu ove Odluke zadužuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

                                                                                  IX.

        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“