O   UDRUZI    TJELESNIH   INVALIDA   ILO   IVANEC

Sadašnja udruga tjelesnih invalida ILO osnovana je 1987. godine pod nazivom „Društvo distrofičara cerebralne i dječje paralize, te ostalih tjelesnih invalida općine Ivanec. Pod tim nazivom djelovala je do 30.03.1998.godine kada se preimenovala i započela sa radom kao „Savez udruga osoba s invalidnošću gradova Ivanca, Lepoglave i općina“. I pod tim imenom djelovala je do 2004. godine, kada je započela raditi pod sadašnjim nazivom. Udruga djeluje na teritoriju grada Ivanca, grada Lepoglave i općina Bednja, Klenovnik, Maruševec i Donja Voća koji su na teritoriju Varaždinske županije.

Ciljevi osnivanja udruge: prikupljanje i obrada podataka o osobama s invaliditetom, unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije te zapošljavanje osoba s invaliditetom i pružanje pomoći u ostvarivanju zakonskih prava, pomoć redovnim članovima u ostvarivanju rehabilitacije i zaštite, u nabavi ortopedskih i drugih pomagala. Organiziranju akrivnosti na usmjeravanju roditelja u provođenju rehabilitacije oboljele djece, kao i organiziranjem društvenih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih sportskih aktivnosti članova. Informirati članove i širu javnost o problematici s kojom se susreću osobe s invaliditetom. Suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama. Razmatranjem i rješavanjem ostalih pitanja od interesa za redovne članove i njihove obitelji, a iz djelokruga rada udruge djelatnosti pružanja humanitarne pomoći članovima udruge, pružanjem usluga iz djelatnosti palijativnog skrbništa članovima udruge.

Djelatnosti udruge: suradnja sa društveno političkim i drugim asocijacijama, organima, fondovima i stručnim službama, suradnja sa lokalnom upravom i samoupravom. Angažiranje članova i suradnika za dragovoljni rad, te organiziranjem društvenih i stručnih skupova, te sudjelovati na skupovima i aktivnostima drugih subjekata. Delegiranje u strukture društvenih organa i pozivanjem njihovih predstavnika u organe i radna tijela udruge. Izdavanjem publikacija, pisanom i usmenom riječju korištenjem sredstava javnog priopčavanja. Suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama. Pružanjem humanitarne pomoći, pružanjem usluga iz djelatnosti palijativnog skrbništva.