NN 79/2016, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2016.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1809

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 33/15 i 93/15) i članka 22. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 29. kolovoza 2016., donosi

                                                  ODLUKU

O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2016.

                                                 Članak 1.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja 2016. iznosi 1.226,55 kn.

                                                 Članak 2.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 30. lipnja 2016. usklađuju se od 1. srpnja 2016. za 0,35 %.

                                                Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2016.

                              Klasa: 041-01/16-02/7
Urbroj: 341-99-01/01-16-4
Zagreb, 29. kolovoza 2016.

                                 Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
                                       Marinko Papuga, v. r.