Na temelju članka 11. zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) i članka 17. i 29. Statuta udruge,  skupština udruge tjelesnih invalida ILO, na svojoj sjednici održanoj dana  21.veljače 2015. godine donosi :

S  T  A  T  U   T     UDRUGE     TJELESNIH    INVALIDA    ILO

 1. OPĆE ODREDBE

                                                            Članak  1.

                   Naziv  udruge je:  UDRUGA  TJELESNIH  INVALIDA  ILO

Članak  2.

Udruga tjelesnih invalida ILO (udaljnjem tekstu: udruga) je samostalna, dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga u koju se dragovoljno udružuju osobe s invaliditetom, roditelji invalida i ostali građani radi unapređivanja rehabilitacije i zaštite osoba s invaliditetom i njihove što potpunije društvene afirmacije i resocijalizacije. Udruga ima svojstvo pravne osobe i obavlja svoju djelatnost na području gradova Ivanca i Lepoglave, te općina Bednja, Maruševec, Klenovnik i Donja Voća.

Članak  3.

Skračeni  naziv  udruge je:  UTI – ILO

Članak  4.

Sjedište udruge je u Ivancu, Ljudevita Gaja 15. Odluku o promjeni adrese donosi predsjednik.

Članak  5.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik i dopredsjednik udruge.

 

Članak  6.

U međunarodnom kontekstu udruga će pored naziva na hrvatskom jeziku, rabiti i prijevod na engleskom jeziku: Association of Physically Handcapped Persons ILO.

                                                            Članak  7.

Udruga okuplja i zastupa osobe s invaliditetom, kojih postoje različita tjelesna ošćenja. Udruga okuplja i ostale građane koji svojim radom i djelatnošću mogu dati doprinos rješavanju pitanja vezana uz rad i život osoba s invaliditetom.

Članak  8.

Udruga koristi skračenice naziva: (UTI pisano) je skračenica udruge koju koristimo na grbu i četvrtastom pečatu. UTI je skračenica koja ima značenje: udruga tjelesnih invalida. ILO je skračenica Ivanca, Lepoglave i općina. Pisano UTI koristimo na početku četvrtastog pečata za zaglavlje, kao amblem, simbol. Koristimo ga na grbu udruge, koji je predložak za značku udruge. Grb udruge predstavlja oblik grba grada Ivanca s obilježjima i znakovima pristupačnosti. Sredina lijevo, invalid u kolicima, dolje slijepac sa štapom, desno sredinaznak gluhih i nagluhih osoba, u sredini gore grb grada Ivanca, iznad grba reljefni prikaz obranaka planine Ivanščice, gore lijevo cvijet Ivančice, a desno amblem simbol UTI.

Članak  9.

Udruga ima pečat okruglog oblika,promjera 3,30 cm na kojem je uz rub otisnut naziv: UDRUGA TJELESNIH INVALIDA sa gornje strane, a sa donje ILO – IVANEC. Nazivi su razdvojeni u sredini sa lijeve i desne strane sa po tri šestero krake zvijezdice. U sredini pečata utisnuti su simboli pristupačnocti. Lijevo invalid u kolicima, dolje slijepac sa štapom, desno znak gluhih i nagluhih osoba, a gore grb grada Ivanca.

Članak 10.

Udruga ima i pečat pravokutnog oblika dužine 6,00 cm i širine 1,60 cm. I sadrži naziv: „Udruga tjelesnih invalida ILO“ Ivanec s točnom naznakom adrese, sjedišta i matičnog broja. Na početku pečata prije teksta nalazi se amblem, simbol, znak udruge (pisano UTI) spomenutog u članku 8. statuta.

Članak  11.

Udruga ima zastavu svijetlo – plave boje veličine 2×1 m. U sredini zastave je grb udruge, opisan u članku 8. Ovog statuta. U gornjem dijelu zastave, iznad znaka crnom bojom piše: UDRUGA  TJELESNIH  INVALIDA  ILO  –  IVANEC. Stolna zastavica istih je obilježja kao i zastava udruge, manjeg formata, obrubljena zlatno – žutom uzicom, a donji rub zastavice ima četvrtaste resice zlatno – žute boje.

Članak.  12.

U udruzi nije dopuštena diskriminacija osoba po rasi, boji kože, spolu, vjeri. političkom ili drugom uvjerenju, narodnosnom, etičkom ili socijalnom porijeklu, prema socijalnom ili imovnom stanju, sindikalnom članstvu, a poglavito po vrsti i uzroku invalidnosti te kršenju sloboda čovjeka i građanina.

Članak  13.

Udruga je upisana u registar pri nadležnom tijelu. Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik i dopredsjednik, prema ovlastima utvrđenim ovim statutom, ili druge osobe prema njegovom ovlaštenju.

Članak  14.

Ovlasti i odgovornosti osobe ovlaštene za zastupanje udruge:

–  odgovara za zakonitost rada udruge,

–  vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,

–  odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

–  dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

–  sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,

–  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak  15.

Udruga je član Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida. Udruga se na temelju odluke skupštine može učlaniti i udružiti u druge organizacije ili saveze koji rješavaju pitanja vezana uz život i probleme osoba s invaliditetom, poglavito o osobama s tjelesnim invaliditetom.

Članak  16.

Rad udruge i njezinih tijela je javan. Javnost rada osigurava se:

–   otvorenošću i dostupnošću javnosti sjednicama udruge,

–   obavješćivanjem javnih glasila o održavanju sjednica tijela i radnih skupina udruge,

–   izdavanjem dlastitog glasila i drugih publikacija te priopčenjima,

–   objavljivanjem i raspravljanjem o programskoj orjentaciji,godišnjem programu rada te o   izvješću o radu udruge.

Ostvarivanje javnosti rada ne može biti u suprotnosti s interesima sigurnosti obrane Domovine te drugim društvenim interesima utvrđenim Ustavom i Zakonima.

O isključenju javnosti odluku donosi tijelo koje saziva sjednicu.

 

 1. CILJEVI I ZADACI   UDRUGE

                                                             Članak  17

Područje djelovanja udruge je u pomoći i podrščci osobama s invaliditetom sukladno sa ciljevima, a prema klasifikaciji 11.1.2. / III. razina /.

Članak  18.

Osnovni ciljevi i zadaci udruge jesu:

–   prikupljanje i obrada podataka o osobama s invaliditetom,

–   unapređivanje medicinske, edukativne,profesionalne i socijalne rehabilitacije te zapošljavanje

osoba s invaliditetom,

–   praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom i

pružanje pomoći u ostvarivanju zakonskih prava,

–   pomoć redovnim članovima u ostvarivanju rehabilitacije i zaštite, u nabavi ortopedskih

pomagala i drugih pomagala te organiziranje aktivnosti na usmjeravanju roditelja u

provođenju rehabilitacije oboljele djece,

–   organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti članova,

–   informirati članove i javnost o problematici s kojom se susreću osobe s invaliditetom,

–   suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama,

–   razmatranje i rješavanje ostalih pitanja od interesa za redovne članove i njihovih obitelji,a iz

djelokruga rada udruge,

–   djelatnost pružanja humanitarne pomoći članovima udruge,

–   pružanje usluga iz djelatnosti paletivnog skrbništva članovima udruge.

Članak  19.

Ciljeve i zadatke iz prednjeg članka udruga provodi:

–   suradnjom sa društveno – političkim i drugim udrugama i asocijacijama, organima,fondovima

i stručnim službama,

–   suradnjom sa lokalnim upravama i samoupravama,

–   angažiranjem članova i suradnika na dragovoljan rad,

–   organiziranjem društvenih i stručnih skupova te sudjelovanjem na skupovima i aktivnostima

drugih subjekata,

–   delegiranjem u strukture društvenih organa i pozivanjem njihovih predstavnika u organe i

radna tijela udruge,

–   izdavanjem publikacija,pisanom i usmenom riječju,koristeći sredstva javnog priopćavanja,

–   suradnjom sa srodnim organizacijama i institucijama,

–   pružanjem humanitarne pomoći,

–   pružanjem usluga iz djelatnosti paletivnog skrbništva.

Članak  20.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, a na tamelju odluke skupštine udruga može obavljati gospodarsku  djelatnost, sukladno zakonu i statutu.

III.  ČLANSTVO, ČLANARINA, PRAVA, OBAVEZE  I  STEGOVNA                                                                   ODGOVORNOST                                                     

Članak  21.

Članom udruge može postati svaki hrvatski državljanin invalid kao i druga osoba, koja je voljna provoditi ciljeve utvrđene ovim statutom, te poštovati odredbe ovog statuta.

Članom udruge može biti svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka.

Osoba bez poslovne sposobnosti kao i osoba sa ogranićenom poslovnom sposobnošću (nominalni članovi), mogu biti član ali bez prava sudjelovanja u radu tijela udruge.

Počasni član je član udruge koji je svojim izrazitim zalaganjem doprinio ostvarenju ciljeva udruge. Status počasnog člana određuje skupština, te je navedeni član oslobođen plačanja članarine.

Za svakog člana mlađeg od 14. godina pisanu izjavu o učlanjivanju  u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14. godina  zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak  22.

Udruga vodi popis (kartoteku) svojih članova, a vodi ju elektronički, te vođenjem upisnog kartona članova. Popis (kartoteka) sadržava, prezime i ime, osobni indetifikacijski broj – OIB, datum rođenja, adresu stanovanja, godinu pristupanja (učlanjenja) te postotak invaliditeta, te prestankom članstva.

Članak  23.

Prava članova su:

–   da sudjeluju u radu udruge osim nominalnih članova,

–   da biraju i da budu birani u sva tijela udruge, osim nominalnih članova,

–   da traže pomoć i podršku u rješavanju osobnih potreba,

–   da budu upoznati i informirani o cjelokupnom radu udruge,

–   da sudjeluju u donošenju općih akata udruge,

–   da sudjeluju u djelatnostima udruge,

–   da se koriste svim pravima koje imaju kao članovi.

Članak  24.

Obaveze članova su:

–   da aktivno rade na provođenju ciljeva i djelatnosti udruge,

–   da redovito plačaju članarinu (osim počasnih članova),

–   član udruge može biti oslobođen plačanja članarine za određene zasluge i ukoliko je slabog

financijskog stanja, a odluku o tome donosi predsjednik, a verificira je predcjedništvo na

temelju pisane i argumentirane zamolbe člana,

–   da se pridržavaju odredbi ovog statuta i odredbi ostalih općih akata udruge,

–   da čuvaju i da uzdižu ugled udruge.

Članak  25.

Prijem u članstvo udruge vrši se na temelju usmene ili pismene prijave, a odluku o prijemu donosi predsjednik, a verificira je predsjedništvo.

Članak  26.

Članstvo  u  udruzi  prestaje:

 1. ISTUPANJEM – na temelju pismene izjave člana (ostavke),
 2. SMRĆU – na temelju isprave o smrti,
 3. ISKLJUČENJEM – na temelju odluke predsjedništva nakon provedenog stegovnog postupka,

a zbog povrede obaveza koje su dovele do povrede ugleda udruge ili je za udrugu  nastupila materijalna šteta. Odluku o primjeni stegovnog postupka donosi  predsjednik udruge kojom može izreči mjeru javne opomene ili sukladno članku

 1. ovog statuta pokrenuti stegovni postupak. Odluka o isključenju je konačna i izvršna nakon odluke skupštine u postupku povodom žalbe, koju član može podnijeti u roku 15. dana od dostave odluke predsjedništva. U istom  postupku predsjedništvo može izreči mjeru opmene ukoliko je član svojim ponašanjem povrijedio odredbe statuta i ako nisu uslijedile štetne posljedice za udrugu.
 1. NEPLAČANJEM ČLANARINE – tri godine uzastopce na temelju vjerodostojne isprave.

Članu udruge kojemu je članstvo prestalo po jednom od osnova iz ovog članka, briše se iz popisa članova kojeg vodi tajnik i to danom dostave pismene izjave (ostavke), isprave o smrti, donošenju konačne odluke o isključenju odnosno isteku tri godine neplačanja članarine.

Ukoliko do isključenja dođe neplačanjem članarine, ponovno može postati član ukoliko podmiri neplačenu članarinu prijašnjeg razdoblja.

 1. UPRAVLJANJE UDRUGOM   I   TIJELIMA    UDRUGE

                                                                       Članak  27.

Tijela    udruge   su

 1. Skupština,
 2. Predsjednik udruge,
 3. Predsjedništvo,
 4. Sekcije,
 5. Komisije,
 6. Tajnik,
 7. Nadzorni Odbor.
 1. Skupština

                                                                  Članak  28.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udruge. Skupštinu sačinjavaju 30. predstavnika (delegata) izabranih od članova udruge, a verificirani od predsjedništva. Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu skupštine, te mogu odlučivati  putem svojih skrbnika ili staratelja. Maloljetne osobe članovi udruge sa navršenih 14. godina mogu sudjelovati i odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika. Mandat izabranih predstavnika (delega) od strane članova u skupštini traje 4. godine.

Članak  29.

 1. Nadležnost  skupštine  udruge:

–   usvaja statut i njegove izmene i dopune,

–   bira i razriješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe  za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština,

–   bira i razrješava druga tijela udruge, ako statutom nije drukčije propisano,

–   odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže ili druge oblike povezivanja udruga,

–   usvaja plan rada i financijski plan za slijedeču kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

–   usvaja godišnje financijsko izvješće,

–   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarski djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli imovine udruge,

–   donosi odluku o statusnim promjenama,

–   te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležno

 1. Redovne sjednice skupštine održavaju se u roku propisanom statutom, a izvanredne sjednice prema potrebi.

Članak  30.

Radna sjednica skupštine održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Izborna skupština održava se svake četiri godine. Skupština se mora sazvati nakon zahtjeva predsjednika, nadzornog odbora ili na zahtjev 10% članova udruge. Sjednicu saziva predsjednik udruge, o čemu obavještava predstavnike (delegate) najmanje osam dana prije održavanja.

Članak  31.

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu može sazvati zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak  32.

Odluke skupštine su pravovaljane, ako je prisutna natpolovična večina predstavnika (delegata), a odluke se donose natpolovičnom večinom glasova prisutnih predstavnika i to javnim glasanjem.

Skupštinu vodi predsjednik radnog predsjedništva sa dva člana radnog predsjedništva izabranih na samoj sjednici skupštine.

O radu skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuju zapisničar i dva supotpisnika zapisnika.

 1. Predsjednik udruge

Članak  33.

Predsjednika udruge biraju predstavnici (delegati) skupštine javnim glasanjem, ako je predložen samo jedan kandidat, a tajnim glasanjem ako su predložena dva ili više kandidata i to na mandatno razdoblje od četiri godine i može ponovno biti biran.

Predsjednik udruge je ujedno predsjednik predsjedništva i skupštine udruge.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran skupštini udruge

Za svoj rad po odluci predsjedništva može biti nagrađen.

 1. Predsjedništvo  udruge

                                                                   Članak  34.

Predsjedništvo je izvršno tijelo udruge, koje vodi poslove i izvršava zadatke između sjednica predsjedništva i skupštine, kojoj odgovara za svoj rad. Predsjedništvo se sastoji od sedam članova, a bira ih skupština udruge na naćin da tri člana predlaže predsjednik udruge, a tri člana na prijedlog predstavnika (delegata) skupštine. Članovi predsjedništva se biraju javnim glasanjem. Predsjednik udruge je i član predsjedništva. Članovima predsjedništva mandat  traje četiri godine i mogu biti ponovno birani. Rad predsjedništva zasniva se na kolektivnom radu i odgovornosti, a svaki član i osobno odgovara za svoj rad predsjedništvu, predsjedniku i skupštini udruge. U slučaju gubitka člana predsjedništva, predsjednik predlaže novog člana  predsjedništva kao vršioca dužnosti do prve sjednice skupštine koja onda verificira tog člana za člana predsjedništva.

Članak  35.

Predsjedništvo između svojih članova bira dopredsjednika sa mandatom od četiri godine i može biti ponovno biran.

Članak  36.

Sjednice predsjedništva saziva i vodi predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. Sjednice predsjedništva mogu se održati ako je prisutno više od polovine članova, pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih članova  i to javnim glasanjem. O sjednici predsjedništva vodi se zapisnik, kojeg potpisuje predsjednik i zapisničar. Zapisničar je  tajnik udruge, a u njegovoj odsutnosti zapisnik vodi osoba koju imenuje predsjednik.

Članak  37.

Predsjedništvo obavlja slijedeće poslove:

–   donosi opće akte udruge,

–   kordinira radom udruge između dviju sjednica i skupštine,

–   izrađuje prijedloge godišnjeg plana rada te financijskog plana,

–   usvaja godišnja izvješća o radu, financijskom poslovanju i završnom računu udruge,

–   saziva sjednice skupštine i priprema materijale za te sjednice,

–   u skladu s financijskim planom udruge odlučuje o korištenju i raspolaganju financijskim  sredstvima,

–   kordinira radom sekcija udruge,

–   donosi odluke o prijemu, prestanku članstva u udruzi i tijelima,

–   brine o provođenju zaključaka skupštine,

–   odlučuje o radu i sastavu stručne službe udruge,

–   bira i imenuje tajnika udruge,

–   bira zastupnike u republičke i ostale organizacije ili saveze, gdje je udruga učlanjena ili udružena na temelju odluke skupštine,

–   svojom odlukom utvrđuje način i postupak izbora zastupnika (delegata) u skupštinu,

–   obavlja i ostale poslove i zadatke koje mu u nadležnost stavi skupština.

Predsjedništvo svoje sjednice održava prema potrebi, a najmanje svaka dva mjeseca.

 1. Sekcije  udruge

Članak  38.

Sekcije okupljaju članove koji žive na područjima općina, odnosno gradova. Članovi udruge razvrstavaju se i po dijagnostičkim sekcijama. Svaka sekcija ima svog voditelja koji radi na organizaciji članstva na području općina odnosno grada, te djeluje na boljitku života osoba s invaliditetom u dijagnostičkim sekcijama s čijom je problematikom suočen. Voditelje sekcija bira predsjedništvo na mandat od četiri godine i mogu biti ponovno birani. Voditelji sekcija za svoj rad odgovorni su skupštini, predsjedništvu i predsjedniku udruge. Voditelji sekcija mogu biti i članovi predsjedništva.

Članak  39.

Sekcije po gradu i općinama:

 1. Sekcija grada Lepoglave,
 2. Sekcija općine Bednja,
 3. Sekcija općine Maruševec,
 4. Sekcija općine Klenovnik,
 5. Sekcija općine Donja Voća.

Sekcije po dijagnozama:

 1. Sekcija cerebralne i dječje paralize,
 2. Sekcija distrofija,
 3. Sekcija ostalih osoba s tjelesnim invaliditetom,
 4. Sekcija ostalih osoba s invaliditetom,
 5. Sekcija roditelja i skrbnika,
 6. Sekcija volontera.

Članak  40.

Sekcije nemaju svoj pečat, žiro račun, matični broj, a nemaju ni status pravne osobe.

Članak  41.

Zbog članka 39. ovog statuta sve pravne poslove za sekciju obavlja predsjednik udruge.

 1. Komisije

Članak  42.

Predsjedništvo udruge formira za provođenje aktivnosti komisije i odbore i to:

–  stalne komisije i odbore,

–  povremene komisije i odbore.

Stalne komisije su:

 1. Komisija za socijalnu zaštitu,
 2. Komisija za sport i rekreaciju,
 3.    Komisija za kulturu i zabavu,
 4. odbor za informativnu djelatnost.

Predsjednik udruge imenuje članove komisija i odbora, a predsjedništvo ih potvrđuje. Svaka formirana komisija broji tri člana. O radu komisija i odbora vode se zapisnici, a svaka komisija i odbor imaju svojeg predsjednika (voditelja) i administratora. Komisije i odbori su za svoj rad odgovorne predsjedniku i predsjedništvu udruge. Rad komisija i odbora provodi se po utvrđenom pravilniku o radu udruge. Komisije i odbori nemaju status pravne osobe.

Članak  43.

Komisija za sport i rekreaciju djeluje shodno odredbama Zakona o sportu, s ciljem obavljanja sportskih djelatnosti, sudjelovanja na sportskim natjecanjima i sportskoj rekreaciji. Djelatnost komisije za sport i rekreaciju financirat će se iz zajednice športskih udruga gradova Ivanca i Lepoglave, kao i od prihoda prikupljenih donatorskim sponzorstvom udruge.

 1. Tajnik   udruge

                                                            Članak  44.

Referent za socijslnu zaštitu, društveni standard i administrativno – tehničke poslove (u daljnjem tekstu statuta – tajnik) udruge, stručna je osoba volonter sa srednjom, višom ili visokom stručnom spremom. Tajnika bira i imenuje predsjedništvo udruge s tim da svake četiri godine podliježe ponovnom izboru. Za svoj rad tajnik je odgovoran predsjedništvu, predsjedniku i skupštini udruge. Za svoj rad po odluci predsjedništva može biti nagrađen.

 1.  Nadzorni   odbor

Članak   45.

Nadzorni odbor je tijelo koje vrši nadzor nad materijalnim i financijskim poslovima udruge, kao i nadzor nad primjenom općih akata. Nadzorni odbor sastoji se od tri člana i tri zamjenika, a bira ih skupština iz redova članove udruge, na vrijeme od četiri godine. Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi predsjedništva. Na svojoj konstituirajučoj sjednici članovi odbora biraju između sebe predsjednika.

Članak  46.

Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje (u pravilu krajem kalendarske godine) kada vrši detaljan pregled financijskog materijalnog poslovanja, provjerava poštivanja Zakona, statuta i općih akata udruge te odluka skupštine, kao i raspolaganjem imovine udruge i o tome podnosi pismeno izvješće predcjedništvu i skupštini. Sekcije, radna tijela i komisije dužni su pružiti stručnu pomoć i informacije nadzornom odboru, ako to oni od njih zahtjevaju. Ukoliko nadzorni odbor uoći krupne greške i propuste u financijsko – materijalnom poslovanju i primjeni općih akata može sazvati izvanrednu sjednicu skupštine.

Članak  47.

Mandat članova svih tijela traje četiri godine, ukoliko ovim statutom nije drugačije određeno. Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem pismene ostavke na funkciju. Predsjednik donosi odluku o popunjenju člana u tijelima, a prva naredna sjednica skupštine verificira. Na odluke svih organa u udruzi može se uložiti žalba, a odluka skupštine o žalbi je konačna.

Članak  48.

Članovi udruge i sami nadziru rad udruge. Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti nadzorni odbor, te zahtjevati da se nepravilnosti otklone.

Članak  49.

Spor (sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i aktivnostima u sklopu djelovanja članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ono odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove. Članovi udruge se takove sporove odnosno sukobe obvezuju rješiti mirnim putem uz arbitražu (predsjedništva udruge).

Članak  50.

Prava i dužnosti udruge kada se udružuje u savez ili organizacije utvrđuju se međusobnim dogovorima s time da udruga zadržava potpunu samostalnost u izvršavanju svojih ciljeva i zadataka iz ovog statuta. Dogovorom se utvrđuju ona pitanja i poslovi kojie će savezi odnosno organizacije raditi za sve članice saveza i organizacija.

 1. ODLUČIVANJE U    TIJELIMA   UDRUGE

                                                         Članak  51.

Tijela udruge pravovaljano odlučuju kada je prisutna i ako ovim statutom nije drugačije uređeno natpolovična večina izabranih članova.Odluke tijela udruge na njihovim sjednicama su usvojeni, ako su prihvačeni večinom glasova prisutnih članova pojedinih tijela. Glasovanje je u pravilu javno, osim ako tijelo u kojem se glasa ne donese odluku o tajnom glasanju ili ako ovim statutom nije uređeno drugačije. U izuzetnim i žurnim slučajevima predsjedništvo može pojedine donositi pismenim izjašnjavanjem članova tog tijela, s time da se na narednoj sjednici verificiraju te odluke.

Članak  52.

Za donošenje statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna potrebno je da se izjasni za najmanje dvije trećine ukupnog broja izabranih zastupnika (delegata) skupštine. Prije donošenja statuta, njegovih izmjena i dopuna obavezna je prethodna javna rasprava u članstvu udruge, koja ne može biti kraća od 30. (trideset) dana.

 1. FINANCIJSKO –  MATERIJALNO   POSLOVANJE

                                                               Članak  53.

Imovinu udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčanim sredstvima koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te fondova ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stećena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava. Udruga  može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak  54.

Udruga najmanje jednom godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenju sredstava za programe i projekte od interesa za opće dobro izvještava davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi način obavještava i širu javnost. Dobivena sredstva mogu se koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

Članak  55.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati finacijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način poslovanja i važečim zakonima.

Članak  56.

 1. Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
 2. Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
 3.     Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Članak  57.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trečim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

VII.   STATUSNE      PROMJENE

                                                                Članak  58.

Statusna promjena je promjena pravnog položaja udruge izvršena na osnovu odluke skupštine, u skladu sa statutom udruge i zakonom o udrugama.

Statusne promjene su pripajanje, spajanje i podjela udruge.

VIII:  PRESTANAK    POSTOJANJA     UDRUGE

Članak  59.

Udruga prestaje sa radom u slijedečim slučajevima:

 1. odlukom skupštine o prestanku rada udruge,
 2. pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem sa drugom udrugom,
 3. protokom dvostruko više vremena predviđenog za održavanjem redovne sjednice skupštine,
 4. pravomoćnom odlukom suda o ukidanju udruge,
 5. pokretanjem stečajnog postupka,
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice  nije donijelo odluku o prijemu novih članova

Članak  60.

                                     Izbor i opoziv likvidatora udruge:

Likvidatora udruge bira i razriješava skupština bez određenog vremenskog mandata, odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora. Likvidator može biti fizička ili pravna osoba i ne mora biti član udruge. Likvidator ovisno o mogučnostima ima pravo na naknadu za svoj rad u visini koju odredi skupština. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije, te otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga, a obavlja i sve poslove sukladno svojoj nadležnosti propisanih Zakonom o udrugama i drugim propisima.

Članak  61.

Lividacija  udruge:

 1. U slučajevima iz članka 59. Točki 1.3.4. i 6. Ovog statuta provodi se postupak likvidacije,
 2. Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka,  koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka, te podatke o promjeni naziva udruge, tako da se uz naziv udruge dodaje oznaka u „likvidaciji“, a što mora biti upisano u registar udruga.
 1. Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje  udruge,
 1. Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana, od dana primitka   rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka,
 1. U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti  iz službene evidencije Ministarstva financija – porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga  s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da udruga ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnika na plačanje dugova u roku od 30 dana. Preostalu imovinu likvidator če raspodijeliti u skladu sa odredbom članka 53. Zakona o udrugama.  6.Nakon raspodjele preostale imovine u skladu sa stavkom 5. ovog članka likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu  završni račun i izviješće o provedenom likvidacijskom postupku,
 1. U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku iz stavka 6. ovog članka o tome obavjestiti nadležni sud prema sjedištu udruge radi pokretanja stečajnog postupka,
 1. Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku nadležni ured donosi  rješenje o brisanju udruge iz registra udruga.

Članak  62.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu. Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili sa njima povezanim osobama. Dobivena financijska sredstva iz javnih izvora u slučaju prestanka postojanja će se vratiti u proračun iz kojega su i sredstva dodjeljena. Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak sa imovinom udruge, koji je udruga odredila svojim statutom, imovinu stjeće jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

 1. PRIJELAZNE I   ZAVRŠNE   ODREDBE

Članak  63.

Izmjene i dopune statuta donose se na način propisan za njegovo donošenje. Obvezu tumaćenja odredaba ovog statuta daje predsjedništvo.

Članak  64.

Usaglašavanje, izmjene i dopune ovog statuta donešene su nakon javne rasprave, te usvojene su na sjednici skupštine dana  21. veljaće  2015.godine i počinju se primjenjivati danom donošenja, kada prestaje važiti statut donesen na sjedenici skupštine „Udruge tjelesnih invalida ILO“ 31. Sijećnja 2004. godine.

PREDSJEDNIK                                                                                                                     JURAJ     PUTAREK v.r.