NN 7/2012, Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

183

Na osnovi članka 19. stavka 3. i članka 77. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10 i 49/11.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09, 33/10 i 08/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 28. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine donijelo je

PRAVILNIK  O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz obveznog zdravstvenog osiguranja na:

1. proteze za ruke, proteze za noge, ortoze, ortoproteze i elektroničke uređaje, ortopedske cipele i ortopedske uloške, pomagala za kretanje, antidekubitalna pomagala, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje, materijal za hemodijalizu i pritonejsku dijalizu kod kuće, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala, pomagala za govor, druga pomagala i dentalna pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala)

2. popravak pomagala

3. rezervne dijelove za pomagala

4. potrošni materijal za pomagala.

(2) Pomagala iz stavka 1. ovog članka koja se osiguranim osobama Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) propisuju ovim Pravilnikom smatraju se medicinskim proizvodima u skladu s odredbama Zakona o medicinskim proizvodima i propisima donesenim osnovom toga Zakona koji su namijenjeni omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede.

(3) Pomagala iz stavka 1. ovog članka su medicinski proizvodi individualno proizvedeni prema uputama nadležnog doktora medicine ili doktora dentalne medicine namijenjeni određenoj osiguranoj osobi ili serijski proizvedeni koje je potrebno prilagoditi određenoj osiguranoj osobi, odnosno serijski proizvedeni namijenjeni svim osiguranim osobama.

Članak 2.

(1) Osigurana osoba u skladu s ovim Pravilnikom ostvaruje pravo na pomagalo, rezervni dio i potrošni materijal za pomagalo, te popravak pomagala kod pravnih i fizičkih osoba – proizvođača pomagala, odnosno drugih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, te u ugovornim ljekarnama kojima je sukladno posebnom zakonu dano odobrenje za obavljanje ljekarničke djelatnosti, a za dentalna pomagala u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornih zdravstvenih radnika privatne prakse, uključenim u mrežu javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: isporučitelji pomagala).

(2) Isporučitelji pomagala iz stavka 1. ovog članka propisana pomagala isporučuju isključivo na ugovorenoj lokaciji sa Zavodom, osim u slučajevima kada je ugovorom o isporuci pomagala utvrđena obveza dostave pomagala na kućnu adresu osigurane osobe, odnosno u zdravstvenu ustanovu u skladu sa člankom 25. ovog Pravilnika.

(3) U slučaju dostave pomagala na kućnu adresu, odnosno u zdravstvenu ustanovu u skladu sa stavkom 2. ovog članka, dostavu provodi zaposlenik isporučitelja pomagala zdravstvenog usmjerenja, odnosno za elektromehaničke medicinske proizvode zdravstvenog ili odgovarajućeg drugog usmjerenja.

(4) Isporučitelji pomagala iz stavka 1. ovog članka moraju imati proizvodnu dozvolu (upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda) i dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, a specijalizirane prodavaonice na malo medicinskih proizvoda moraju imati dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, osim ugovornih ljekarni, te zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse, koji djelatnost obavljaju na temelju posebnog zakona i imaju ugovor sa Zavodom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 3.

Pomagala koja se ovim Pravilnikom osiguravaju osiguranim osobama moraju biti:

– proizvedena, postavljena, održavana i upotrijebljena prema propisanim uvjetima i za namjenu za koju su proizvedena tako da ne ugrožavaju zdravlje korisnika pomagala i drugih osoba

– proizvedena uz primjenu odgovarajućeg sustava kvalitete u skladu s propisom donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima

– upisana u očevidnik medicinskih proizvoda Agencije, ako Zakonom o medicinskim proizvodima ili drugim propisom nije drukčije propisano.

Članak 4.

(1) U skladu s člankom 77. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) za potrebe ugovaranja potrebnog broja isporučitelja pomagala Zavod, na osnovi odredaba ovog Pravilnika raspisuje natječaj za sklapanje ugovora o isporuci ortopedskih i drugih pomagala s pravnim i fizičkim osobama upisanim u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda za koje im je dana dozvola za promet na malo medicinskim proizvodima i sa pravnim i fizičkim osobama koje imaju specijalizirane prodavaonice na malo medicinskim proizvodima za koje im je dana dozvola za promet na malo medicinskom proizvodima, u skladu s odredbama Zakona o medicinskim proizvodima i propisima donesenim osnovom toga Zakona.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka raspisuje se u pravilu za razdoblje od 3 godine (u daljnjem tekstu: ugovorno razdoblje), ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

(3) Ponuda na natječaj podnosi se za svaku pojedinu lokaciju za isporuku pomagala.

(4) S odabranim ponuditeljem iz stavka 1. ovog članka, a na osnovi provedenog natječaja iz stavka 2. ovog članka, Zavod sklapa ugovor o isporuci ortopedskih i drugih pomagala.

(5) Ugovorom iz stavka 4. ovog članka osim uvjeta iz ovog Pravilnika kao i natječaja iz stavka 1. ovog članka, uređuju se i sljedeći uvjeti:

– predmet i cijena

– lokacija/lokacije isporučitelja

– rok na koji se ugovor sklapa

– rok isporuke pomagala

– način i rokovi plaćanja za isporučeno pomagalo

– način obavljanja nadzora i kontrole izvršenja ugovornih obveza

– odgovornost za štetu nastalu zbog neizvršavanja, odnosno nepravodobnog izvršavanja ugovornih obveza

– druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

(6) Ugovorno razdoblje iz stavka 2. ovog članka može se produžiti odnosno skratiti posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

(7) Ugovorni isporučitelji pomagala obvezni su istaknuti naziv/ naljepnicu da su ugovorni subjekt Zavoda za određeno ugovorno razdoblje.

(8) Pomagala za koja je to naznačeno u Popisu pomagala iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika isporuku obavljaju i ljekarne, koje ljekarničku djelatnost obavljaju na temelju posebnog zakona i koje imaju ugovor sa Zavodom za provođenje ljekarničke djelatnosti, a isporuku pomagala obavljaju pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite.

(9) Za isporuku dentalnih pomagala iz Popisa pomagala Zavod sklapa ugovore s ugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno ugovornim zdravstvenim radnicima privatne prakse iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite, a prema cijenama utvrđenim u skladu s člankom 8. stavkom 10. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Zavod može tijekom ugovornog razdoblja sklapati ugovore s novim isporučiteljima pomagala koji zadovoljavaju uvjete iz Zakona o medicinskim proizvodima i ovog Pravilnika, odnosno i s postojećim isporučiteljima pomagala za nove lokacije isporuke pomagala.

(2) Ponude za sklapanje ugovora o isporuci pomagala iz stavka 1. ovog članka ponuditelji podnose na tiskanici koja je sastavni dio ovog Pravilnika, te prilažu dokumentaciju kako je naznačeno na tiskanici Ponude.

(3) Odluku o prihvaćanju ponuda iz stavka 2. ovog članka donosi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 6.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo na teret sredstava Zavoda u skladu sa Zakonom i propisima donesenim osnovom Zakona, te pod uvjetima i na način utvrđen ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije propisano.

(2) Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena Popisom pomagala koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a na osnovi medicinske indikacije utvrđene za svako pojedino pomagalo u skladu s ovim Pravilnikom, te odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

(3) Pomagala iz stavka 2. ovog članka mogu, kao nadležni doktori u smislu ovog Pravilnika, predlagati, odnosno propisivati: doktori specijalisti određene specijalnosti, odnosno izabrani doktori opće/obiteljske medicine, pedijatri i doktori dentalne medicine (u daljnjem tekstu: izabrani doktor), koji su radnici ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno koji su ugovorni doktori privatne prakse s kojima je Zavod sklopio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: nadležni doktor).

(4) Nadležni doktor iz stavka 3. ovog članka pomagalo propisuje na odgovarajućoj tiskanici potvrde o pomagalu utvrđenoj u članku 13. ovog Pravilnika. Pomagala, rezervni dio i potrošni materijal, u pravilu se propisuju u količini i za period utvrđen u Popisu pomagala.

(5) Ako je za ostvarivanje prava na pomagalo potrebno odobrenje ovlaštenog doktora Zavoda ili liječničkog povjerenstva za ortopedska i druga pomagala Direkcije Zavoda (u daljnjem tekstu: liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda) nadležni doktor propisuje pomagalo na odgovarajućoj tiskanici, koju zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo, te tehničkom dokumentacijom osigurana osoba dostavlja radi dobivanja odobrenja područnom uredu Zavoda, odnosno ispostavi područnog ureda Zavoda.

(6) Iznimno od stavka 2. ovog članka osigurana osoba može na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda ostvariti pravo na pomagala utvrđena u Popisu pomagala, za koja ne ispunjava propisanu medicinsku indikaciju, ako je prema prijedlogu nadležnog doktora primjena tog pomagala nužna za liječenje i rehabilitaciju osigurane osobe.

(7) Za pojedine vrste pomagala, za koja je to utvrđeno u Popisu pomagala, ispunjenje uvjeta za njihovo ostvarivanje utvrđuje i odobrenje za pomagalo daje ovlašteni radnik Zavoda, te kada utvrdi da osigurana osoba ispunjava propisane uvjete za određeno pomagalo ovjerava potvrdu o pomagalu i dodjeljuje joj broj potvrde iz članka 14. ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Pod pomagalima utvrđenim Popisom pomagala podrazumijevaju se pomagala izrađena po mjeri osigurane osobe, serijski proizvedena pomagala prilagođena osiguranoj osobi i serijski proizvedena pomagala.

(2) Pod pomagalom u smislu ovog Pravilnika ne smatraju se ugradbeni medicinski materijali.

(3) Popis pomagala iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika, tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) Popis pomagala iz stavka 3. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj

2. šifru pomagala prema ISO 9999 klasifikaciji

3. nezaštićeni naziv (generički naziv) pomagala, popravak pomagala

4. naziv proizvođača pomagala

5. naziv nositelja upisa u očevidnik medicinskih proizvoda

6. zaštićeni naziv pomagala

7. tko predlaže pomagalo

8. tko propisuje pomagalo

9. tko odobrava pomagalo

10. obilježje da li se pomagalo daje na uporabu uz obvezu vraćanja ili bez obveze vraćanja

11. jedinica mjere pomagala

12. količinu odobrenog pomagala

13. rok uporabe pomagala prema dobnim skupinama korisnika pomagala

14. jediničnu vrijednost-cijenu pomagala iskazanu u kunama

15. klasu pomagala kao medicinskog proizvoda s obzirom na stupanja rizika za korisnika

16. način proizvodnje pomagala (individualno ili serijski)

17. mjesto isporuke pomagala (specijalizirana prodavaonica na malo medicinskim proizvodima, specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom, ugovorna ljekarna)

(5) Cijena pomagala, rezervnog dijela i potrošnog materijala u Popisu pomagala iskazana je u kunama bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost. Sastavni dio cijene pomagala je usluga izdavanja pomagala. Pomagalo, rezervni dio i potrošni materijal koji prema posebnom propisu podliježe porezu na dodanu vrijednost i na čiju se iskazanu vrijednost mora zaračunati porez na dodanu vrijednost u Popisu pomagala označeni su oznakom (**).

(6) Cijene pomagala iz Popisa pomagala iz stavka 3. ovog članka utvrđuju se jednom godišnje, najkasnije do kraja kalendarske godine i predstavljaju najnižu cijenu pomagala iz iste skupine istovrsnih pomagala u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala.

(7) Iznimno od stavka 4. ovog članka Popis dentalnih pomagala sadrži slijedeće podatke:

1. redni broj

2. šifru pomagala

3. nezaštićeni naziv (generički naziv) pomagala, popravak pomagala

4. tko predlaže pomagalo

5. tko propisuje pomagalo

6. tko odobrava pomagalo

7. količinu odobrenog pomagala

8. rok uporabe pomagala prema dobnim skupinama korisnika pomagala

9. jediničnu vrijednost pomagala

10. dužinu jamstvenog roka

11. vrijednost rada doktora dentalne medicine

12. vrijednost rada dentalnog tehničara

13. vrijednost materijala

(8) Vrijednost rada na dentalnom pomagalu, odnosno popravka dentalnog pomagala u Popisu pomagala iskazuje se brojem bodova. Vrijednost materijala za zubotehničara iskazana je u kunama.

(9) Vrijednost rada ortodontskih naprava, popravka mobilnih ortodontskih naprava i vrijednost rada i materijala dentalnog tehničara za izradu ortodontskih naprava iskazuje se u kunama. Cijena rada i materijala dentalnog tehničara i cijena pomagala uključene su u cijenu DTP-a.

(10) Vrijednost boda iz stavka 8. ovog članka i vrijednost DTP-a iz stavka 9. ovog članka utvrđuje se općim aktima Zavoda.

Članak 8.

(1) Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika utvrđuje se u cijelosti jednom godišnje po završetku postupka izračuna cijena pomagala, a izmjene i dopune provode se najviše jednom u tri mjeseca, u skladu sa člankom 20. Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Prijedlog za stavljanje pomagala na Popis pomagala podnosi pravna odnosno fizička osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda pri Agenciji (u daljnjem tekstu: nositelj upisa) Povjerenstvu za ortopedska pomagala Zavoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(3) Nositelj upisa obvezan je uz prijedlog iz stavka 2. ovog članka dostaviti studiju utjecaja na proračun Zavoda odnosno procjenu financijskog učinka uvrštenja novog pomagala u Popis pomagala, ili proširenje medicinske indikacije, odnosno promjenu smjernice već uvrštenog pomagala u Popis pomagala, pri izradi koje koristi vremensko razdoblje od tri kalendarske godine, počevši od 1. siječnja kalendarske godine koja slijedi nakon trenutka u kojem se predviđa stavljanje pomagala na Popis pomagala. Rezultati financijskog učinka trebaju biti zasebno prijavljeni za svaku od tri navedene godine, a uključuju i period od trenutka u kom se predviđa odobrenje prijedloga do 31. prosinca iste godine.

(4) Uz studiju utjecaja na proračun Zavoda iz stavka 3. ovog članka nositelji upisa obvezno prilažu potpisani ugovor o etičkom oglašavanju o ortopedskim i drugim pomagalima, te ugovor o društvenoj solidarnosti i fiskalnoj odgovornosti, kao i izjavu kojom se obvezuju da će sa Zavodom potpisati ugovor nakon uvrštenja pomagala u Popis pomagala.

(5) Ugovorom o etičkom oglašavanju o ortopedskim i drugim pomagalima, ugovor o društvenoj solidarnosti i fiskalnoj odgovornosti iz stavka 4. ovog članka, te ugovorom o uvrštenju pomagala na popis pomagala uređuje se ugovorni odnosi između nositelja upisa iz stavka 2. ovog članka i Zavoda. Pomagala nositelja upisa u očevidnik koji nema potpisan Ugovor o društvenoj solidarnosti i fiskalnoj odgovornosti i Ugovor o etičkom oglašavanju o ortopedskim i drugim pomagalima ne mogu biti uvršteni u Popis pomagala.

(6) Povjerenstvo je obvezno u roku od 90 dana od zaprimljenog cjelovitog prijedloga iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka razmotriti prijedlog i donijeti mišljenje, te ga zajedno sa obrazloženjem iz kojeg je razvidan utjecaj prijedloga na troškove Zavoda uputiti Upravnom vijeću Zavoda.

(7) Upravno vijeće Zavoda obvezno je u roku od 90 dana od zaprimanja mišljena iz stavka 5. ovog članka donijeti odluku o uvrštenju pomagala u Popis pomagala.

(8) Nositelj upisa čiji prijedlog iz stavka 2. ovog članka ne bude prihvaćen može tražiti da o rješavanju spornog pitanja odlučuje arbitraža iz članka 18. Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(9) Upravno vijeće donosi odluku o brisanju pomagala iz Popisa pomagala u slučajevima propisanim člankom 19. Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(10) Cijene pomagala u Popisu pomagala izuzev cijena dentalnih pomagala, utvrđuju se prema postupku propisanom Pravilnikom o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala, jednom godišnje i to najkasnije do kraja kalendarske godine i predstavljaju najnižu cijenu pomagala iz skupine istovrsnih pomagala, a stupaju na snagu danom stupanja na snagu Popisa pomagala.

Članak 9.

(1) Osigurana osoba obvezna je Zavodu vratiti pomagalo za koje je ovim Pravilnikom propisana obveza vraćanja.

(2) Osigurana osoba ili osoba koja o njoj skrbi, odnosno osoba koja je na potvrdi o pomagalu svojim potpisom potvrdila preuzimanje pomagala, obvezna je u skladu sa stavkom 1. ovog članka vratiti pomagalo u roku od 30 dana od dana prestanka potrebe za pomagalom.

(3) Za pojedina pomagala utvrđena je uvjetna obveza vraćanja pomagala, na način da je osigurana osoba obvezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za odobrenim pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.

(4) Pomagala za koja je utvrđena uvjetna obveza vraćanja posebno su označena u Popisu pomagala.

(5) Pomagala za koja je utvrđena obveza vraćanja, vraćaju se u područni ured odnosno ispostavu područnog ureda Zavoda ili kod ugovornog isporučitelja kod kojeg je pomagalo preuzeto.

(6) Kod utvrđene obveze vraćanja respiratora, odnosno koncentratora kisika ugovorni isporučitelj je obvezan na traženje Zavoda iste preuzeti kod osigurane osobe.

(7) Pomagala vraćena u područni ured odnosno ispostavu područnog ureda Zavoda, na traženje Zavoda pisanim putem, preuzima ugovorni isporučitelj koji je pomagalo isporučio, provodi obnovu, odnosno servisiranje pomagala i priprema za eventualnu isporuku kao obnovljeno pomagalo.

(8) Isporučitelj je obvezan voditi evidenciju vraćenih pomagala i sudjelovati u procjeni isplativosti obnove pomagala.

Članak 10.

(1) Osigurana osoba koja pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom ostvari pravo na novo istovrsno pomagalo obvezna je ranije odobreno pomagalo, koje podliježe obvezi vraćanja, vratiti Zavodu u roku od 15 dana od dana preuzimanja novog istovrsnog pomagala, osim za pomagala za koja je utvrđena uvjetna obveza vraćanja, pod uvjetima utvrđenim u članku 9. stavku 3. ovog Pravilnika.

(2) Osigurana osoba koja ne vrati Zavodu pomagalo za koje je u Popisu pomagala utvrđena obveza vraćanja, obvezna je Zavodu naknaditi štetu u visini od 20% vrijednosti (cijene) novog istovrsnog pomagala utvrđene u Popisu pomagala.

Članak 11.

(1) Osigurana osoba koja u skladu s odredbama ovog Pravilnika ostvari pravo na pomagalo, ima pravo i obvezu koristiti to pomagalo u roku propisanom za njegovu uporabu (rok uporabe), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Ako osigurana osoba namjerno ili zbog nepažnje uništi, odnosno pokvari ili izgubi pomagalo gubi pravo na popravak pomagala, te ne može ostvariti pravo na novo istovrsno pomagalo do isteka propisanog roka uporabe pomagala.

Članak 12.

(1) Osigurana osoba ima pravo, u pravilu, na novo pomagalo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka osiguranoj osobi može se odobriti već korišteno, ali obnovljeno i servisirano pomagalo (u daljnjem tekstu: obnovljeno pomagalo) koje ima sve odlike funkcionalnosti i kvalitete kao novo pomagalo.

(3) Kao obnovljeno pomagalo osiguranoj osobi mogu se odobriti ona pomagala koja podliježu obvezi vraćanja kako je utvrđeno u članku 9. ovog Pravilnika.

Članak 13.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo, popravak ili rezervni dio, te potrošni materijal za pomagalo iz Popisa pomagala na propisanoj tiskanici potvrde o pomagalu.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka je:

1. potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima

2. potvrda o pomagalima za šećernu bolest

3. potvrda o pomagalima za obloge za rane

4. potvrda o dentalnim pomagalima

5. potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima

6. potvrda o slušnim i surdotehničkim pomagalima

(3) Potvrde iz stavka 2. ovoga članka ujedno su i računi za isporučeno pomagalo, odnosno popravak pomagala koje ugovorni isporučitelji dostavljaju Zavodu na naplatu.

(4) Tiskanice potvrda o pomagalu iz stavka 2. ovog članka tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(5) Za isporučeno pomagalo ugovorni isporučitelj ispostavlja račun iz stavka 3. ovog članka područnom uredu Zavoda prema sjedištu isporučitelja, odnosno podružnice isporučitelja.

(6) Iznimno od stavka 3. ovog članka ortodontske naprave kao i popravak ortodontskih naprava propisuju se na tiskanici Potvrde o dentalnim pomagalima iz stavka 1. ovog članka, a uz potvrdu ugovorni doktori specijalisti ortodonti dostavljaju račun za isporučen uređaj odnosno izvršeni popravak obračunat putem DTP-a utvrđenog općim aktom Zavoda.

Članak 14.

(1) Potvrde iz članka 13. ovog Pravilnika ispunjava nadležni doktor iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika prema kliničkom statusu i medicinskoj dokumentaciji, te prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti za pomagala za koja je to utvrđeno Popisom pomagala, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Ako pomagalo kao nadležni doktor propisuje izabrani doktor, pri propisivanju pomagala tiskanici potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika dodjeljuje četrnaestoznamenkasti broj potvrde.

(3) Način generiranja broja potvrde iz stavka 2. ovog članka utvrđen je općim aktom Zavoda.

(4) Ako pomagalo propisuje nadležni doktor specijalist određene specijalnosti, tiskanici potvrde o pomagalu broj potvrde dodjeljuje Zavod u postupku utvrđivanja opravdanosti propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda.

Članak 15.

(1) Pomagalo iz Popisa pomagala propisuje se na tiskanici iz članka 13. ovog Pravilnika prema zaštićenom nazivu pomagala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ukoliko je pomagalo uvršteno na Popis pomagala prema generičkom nazivu, pomagalo se propisuje na odgovarajućoj tiskanici prema generičkom nazivu.

(3) Ukoliko je pomagalo propisano prema zaštićenom nazivu, ugovorni isporučitelj pomagala obvezan je isporučiti propisano pomagalo prema zaštićenom nazivu (razina IV podudarnosti ISO šifre pomagala), odnosno u slučaju da isporučitelj pomagala nije u mogućnosti isporučiti propisano pomagalo, uz pristanak osigurane osobe može isporučiti drugo istovrsno pomagalo unutar iste generičke skupine (razina III podudarnosti ISO šifre pomagala) uz uvjet da je isporučeno pomagalo jednake ili niže cijene od propisanog pomagala i da na potvrdi o pomagalima nije naznačeno da zamjena pomagala nije dopuštena.

(4) Prvu razinu ISO šifre pomagala predstavlja prvih 6 znakova (grupa iz ISO 9999 šifrarnika), drugu razinu predstavljaju nastavna 2 znaka (grupa pomagala u Popisu pomagala), treću razinu predstavljaju nastavna 2 znak (generički naziv pomagala), a četvrtu razinu predstavljaju posljednja dva znaka (zaštićeni naziv pomagala).

(5) Pristanak osigurane osobe iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se potpisom osigurane osobe na tiskanici iz članka 13. ovog Pravilnika.

(6) Račun za isporučeno pomagalo ispostavlja se prema zaštićenom nazivu isporučenog pomagala.

(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka, račun za isporučeno pomagalo, uvršteno na Popis pomagala prema generičkom nazivu, ispostavlja se prema generičkom nazivu isporučenog pomagala.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA

Članak 16.

(1) Osigurana osoba u skladu s člankom 19. Zakona ima pravo na pomagalo ako ispunjava uvjet prethodnog obveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno, odnosno 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nastupa potrebe za pomagalom, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka osigurana osoba – dijete do navršene 18. godine života, osigurana osoba sa smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju koja je nesposobna za samostalan život i rad, te osigurana osoba kojoj je pomagalo potrebno radi provođenja liječenja zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti ne mora ispunjavati uvjet prethodnog osiguranja u Zavodu.

Članak 17.

(1) Osiguranoj osobi Zavod osigurava pomagalo odgovarajućeg standarda i kvalitete u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika u vrijednosti propisanoj u Popisu pomagala.

(2) Ako osigurana osoba kod ugovornog isporučitelja nabavi pomagalo veće vrijednosti od vrijednosti utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovog članka, razliku u cijeni pomagala kao i cijeni popravka tog pomagala snosi osobno.

(3) Za popravak pomagala iz stavka 2. ovog članka uključujući i rezervne dijelove za to pomagalo Zavod snosi troškove u visini troškova popravka standardnog pomagala iz stavka 1. ovog članka, a troškove rezervnog dijela za pomagalo veće vrijednosti, koje ne sadržava pomagalo utvrđeno u stavku 1. ovog članka, kao i troškove zamjene tog dijela, snosi osigurana osoba u cijelosti.

(4) Odredbe stavka 2. ovog članka primjenjuje se samo na individualno proizvedena pomagala, te serijski proizvedena pomagala koja je potrebno prilagoditi osiguranoj osobi, dok se na serijska pomagala primjenjuju odredbe stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

(1) Osigurana osoba obvezna je sudjelovati u dijelu troškova odobrenog pomagala, rezervnog dijela pomagala i potrošnog materijala iz članka 1. ovog Pravilnika, u visini 20% pune cijene pomagala u skladu s člankom 16. stavkom 3. Zakonom.

(2) Propisani postotak sudjelovanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na ukupnu cijenu pomagala ostvarenih na osnovi jedne tiskanice potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika.

(3) Iznimno, osigurane osobe – djeca do navršene 18. godine života i osigurane osobe – djeca iz članka 10. stavka 5. i 6. Zakona, te osigurane osobe kojima se pomagalo propisuje u vezi liječenja zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolest, nisu obvezne sudjelovati u dijelu troškova pomagala iz stavka 1. ovog članka.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka osigurana osoba kojoj je odobreno obnovljeno pomagalo iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika nisu obvezne sudjelovati u dijelu troškova odobrenog pomagala.

(5) Iznos sudjelovanja osigurane osobe utvrđen u skladu sa stavkom 2. ovog članka ne smije iznositi manje od 1,50 % proračunske osnovice, a za stomatološka pomagala osiguranih osoba od 18. do 65. godina starosti iznos sudjelovanja ne smije iznositi manje od 30,07 % proračunske osnovice, odnosno osiguranih osoba starijih od 65 godina manje od 15,03 % proračunske osnovice.

(6) Ako bi iznos ukupne cijene pomagala po jednoj tiskanici potvrde o pomagalu iznosio manje od iznosa utvrđenog stavkom 5. ovog članka osigurana osoba je obvezna platiti ukupnu cijenu pomagala.

Članak 19.

(1) Isporučitelj pomagala se obvezuje da će naplatiti sudjelovanje osigurane osobe u dijelu troškova odobrenog pomagala i izdati osiguranoj osobi maloprodajni račun za naplaćeno sudjelovanje.

(2) Na svakom izdanom maloprodajnim računu iz stavka 1. ovog članka, na vidljivom mjestu potrebno je naznačiti i iznos cijene pomagala koja tereti sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja i to na sljedeći način: NA TERET HZZO-a: ________________________.

cijena pomagala u kunama

(3) Odredba stavka 2. ovog članka u vezi iznosa koji plaća osigurana osoba primjenjuje se u slučaju kada je cijena pomagala veća od iznosa sudjelovanja osigurane osobe u dijelu troškova odobrenog pomagala utvrđenog u članku 16. stavku 3. točke 3., 7. i 8. Zakona.

Članak 20.

(1) Osiguranoj osobi propisuje se pomagalo prema roku uporabe navedenom u Popisu pomagala.

(2) Rokovi uporabe pomagala određuju se prema dobnim skupinama osiguranih osoba kako slijedi:

I. – do navršene 7. godine života

II. – od navršene 7. do navršenih 18 godina života

III. – iznad 18. godine života.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka rok uporabe za dentalna pomagala određuje se kako slijedi:

I. – do navršene 18. godine života

II. – od navršene 18. do navršenih 65 godina života

III. – iznad 65. godine života.

(4) Osigurana osoba ostvaruje pravo na novo pomagalo kada je dosadašnje dotrajalo ili više nije funkcionalno, ali u pravilu ne prije isteka roka uporabe iz stavka 2. i 3. ovog članka.

(5) Pomagalo je dotrajalo kada trošak njegovog popravka iznosi više od 50% cijene novog pomagala, što utvrđuje posebno povjerenstvo koje imenuje rukovoditelj područnog ureda Zavoda u čijem radu sudjeluju dva radnika Zavoda, od kojih je jedan doktor medicine, te ugovorni isporučitelj koji isporučuje tu vrstu pomagala.

(6) Rok uporabe pomagala računa se od dana propisivanja pomagala od strane izabranog doktora kao nadležnog doktora, odnosno od dana odobrenja ovlaštenog doktora Zavoda ili liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda odnosno ovlaštenog radnika Zavoda koja u skladu s ovim Pravilnikom podliježu odobrenju.

Članak 21.

(1) Osiguranoj osobi može se, iznimno unutar propisanog roka uporabe pomagala, odobriti nabava novoga istovrsnog pomagala ili njegovog dijela ako je pomagalo prema nalazu nadležnog doktora dotrajalo, odnosno postalo neuporabljivo za osiguranu osobu zbog nastalih anatomskih, fizioloških, te funkcionalnih promjena, a koje nisu posljedica nekorištenja pomagala, odnosno korištenja pomagala na nepropisan način.

(2) Odobrenje za nabavu novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela iz stavka 1. ovog članka daje ovlašteni doktor Zavoda, liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, odnosno za dentalna pomagala liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda ako su ovlašteni za davanje odobrenja za to pomagalo prema Popisu pomagala.

Članak 22.

(1) Pomagalo utvrđeno ovim Pravilnikom osiguranoj osobi propisuju na tiskanici potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika, nadležni doktor prema kliničkom statusu i medicinskoj dokumentaciji, te prema prijedlogu nadležnog doktora određene specijalnosti za pomagala za koja je to utvrđeno Popisom pomagala.

(2) Ako se utvrdi da je izabrani doktor kao nadležni doktor propisao pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika, utvrđuje mu se kazna u skladu s općim aktima Zavoda i preuzetim ugovornim obvezama, na način da se kod prvog propisivanja pomagala suprotno odredbama ovog Pravilnika naplaćuje utvrđena šteta, a kod drugog odnosno opetovanog propisivanja pomagala suprotno odredbama ovog Pravilnika naplaćuje se utvrđena šteta, te se osim toga utvrđuje i kazna u skladu s općim aktima Zavoda i preuzetim ugovornim obvezama.

(3) Ako se utvrdi da je nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti propisao, odnosno predložio pomagalo u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika, uskraćuje mu se pravo propisivanja, odnosno predlaganja pomagala kroz 3 mjeseca, a za ponovljeno propisivanje, odnosno predlaganje u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika, uskraćuje mu se pravo propisivanja, odnosno predlaganja pomagala kroz godinu dana.

(4) Ako je pomagalo isporučeno, a utvrđeno je da je propisano, odnosno predloženo od strane nadležnog doktora specijaliste protivno odredbama ovog Pravilnika, ugovornu zdravstvenu ustanovu u kojoj je zaposlen doktor specijalist koji je pomagalo propisao, odnosno predložio pomagalo, odnosno ugovornu specijalističku ordinaciju privatne prakse teretit će se za iznos vrijednosti isporučenog pomagala.

(5) Potvrda o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika izdana na osnovi prijedloga doktora specijaliste na način iz stavka 3. ovog članka, te na osnovi prijedloga neugovornog doktora, odnosno neugovorne zdravstvene ustanove smatra se nevažećom u smislu ovog Pravilnika.

Članak 23.

Izdavanjem potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika izabrani doktor kao nadležni doktor potvrđuje potrebu osigurane osobe za pomagalom prema medicinskoj indikaciji u skladu s odredbama ovog Pravilnika za ostvarivanje prava na propisano pomagalo.

Članak 24.

(1) Tiskanica potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika vrijedi 30 dana od dana propisivanja, odnosno 30 dana od dana odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, ovlaštenog doktora Zavoda ili ovlaštenog radnika Zavoda ovisno o tome tko odobrava pomagalo, te je u tom roku osigurana osoba obvezna naručiti propisano pomagalo kod ugovornog isporučitelja, a dentalna pomagala kod ugovornog doktora dentalne medicine.

(2) Ugovorni isporučitelj, odnosno ugovorni doktor dentalne medicine obvezan je pomagalo isporučiti odmah, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od dana narudžbe, ako ugovorom nije drukčije utvrđeno.

(3) Ako osigurana osoba ne naruči pomagalo u propisanom roku ili potvrdu o pomagalu ne može iskoristiti iz bilo kojeg drugog razloga (gubitak potvrde, neupotrebljivost potvrde zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obvezna je ponoviti postupak propisivanja pomagala u skladu s člankom 14. ovog Pravilnika.

(4) Ako je na potvrdi o pomagalu propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena s količinom pomagala u originalnom pakiranju, te nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, ugovorni isporučitelj je dužan isporučiti najbližu nižu količinu pomagala, obzirom na količinu originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala.

(5) Ako je na potvrdi o pomagalu propisana veća količina serijski proizvedenog pomagala utvrđenog standarda u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika od količine pomagala iz Popisa pomagala koja se može propisati jednokratno, ugovorni isporučitelj je dužan isporučiti samo maksimalno utvrđenu količinu pomagala u Popisu pomagala, odnosno najbližu nižu količinu, obzirom na količinu originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala. Pod pojmom veća količina pomagala ne podrazumijeva se propisano uvećanje količine pomagala u komadima do količine originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala.

Članak 25.

(1) Osiguranoj osobi koja se nalazi na bolničkom liječenju ili bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji zdravstvena ustanova obvezna je osigurati sva potrebna pomagala i potrošne materijale u skladu s ugovorenim standardom zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

(2) Doktor odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je najmanje 7 dana prije otpusta s bolničkog liječenja osiguranoj osobi prema medicinskoj indikaciji utvrđenoj ovim Pravilnikom predložiti sva potrebna pomagala koja će koristiti nakon izlaska iz bolničke zdravstvene ustanove.

(3) Kod ozljede ili bolesti nakon kojih je potrebno provesti prvu bolničku medicinsku rehabilitaciju, uključujući i rehabilitacijski postupak u bolnicama za liječenje akutnih bolesti, osiguranu osobu je prema kliničkom statusu i medicinskoj indikaciji u skladu s ovim Pravilnikom potrebno opskrbiti u najkraćemu mogućem roku potrebnim pomagalima radi provođenja postupka medicinske rehabilitacije, a ugovorni isporučitelj obvezan je isporučiti pomagala kako bi se postupak rehabilitacije u zdravstvenoj ustanovi proveo.

(4) Pomagala iz stavka 3. ovog članka propisuje nadležni doktor odgovarajuće specijalnosti iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se provodi prva bolnička medicinska rehabilitacija, a odobrava ih ovlašteni doktor Zavoda prema sjedištu bolničke zdravstvene ustanove uz obvezu povrata potvrde bolničkoj zdravstvenoj ustanovi najkasnije u roku od 3 dana od primitka potvrde kako bi ugovorni isporučitelj mogao osiguranoj osobi isporučiti odobreno pomagalo za potrebe provođenja bolničke medicinske rehabilitacije iz stavka 3. ovog članka.

(5) Za propisano pomagalo u skladu sa stavkom 4. ovog članka potvrdi o pomagalu broj potvrde dodjeljuje Zavod nakon provedenog postupka stručno-medicinskog vještačenja ovlaštenog doktora Zavoda.

(6) Propisana pomagala iz stavka 2. ovog članka obvezno se navode u otpusnom pismu.

Članak 26.

(1) Prva primjena proteze i ortoproteze osiguranoj osobi provodi se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije.

(2) Prvo propisivanje pomagala iz stavka 1. ovog članka obavlja nadležni doktor odgovarajuće specijalnosti iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove sukladno članku 25. ovog Pravilnika.

(3) Svako sljedeće propisivanje pomagala iz stavka 1. ovog članka može obaviti nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji privatne prakse.

(4) Pomagala iz stavka 1. ovog članka koja, se primjenjuju za vrijeme trajanja prve bolničke medicinske rehabilitacije, propisuje nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti iz ugovorne zdravstvene ustanove, a radnik zaposlenik ugovornog isporučitelja iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika obvezan je isporučiti osiguranoj osobi funkcionalno zadovoljavajuće pomagalo.

(5) Ako je uz isporuku pomagala potrebno sudjelovanje ugovornog isporučitelja u primjeni i prilagodbi isporučenog pomagala, radnik zaposlenik ugovornog isporučitelja iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, odnosno radnik ugovornog isporučitelja s odgovarajućom edukacijom prema uputama nadležnog doktora specijaliste obvezan je sudjelovati u primjeni i prilagodbi pomagala kod osigurane osobe.

(6) Provjeru funkcionalnosti pomagala provodi nadležni doktor specijalist koji je pomagalo propisao uz nazočnost zdravstvenog radnika, odnosno radnika zaposlenika ugovornog isporučitelja i osigurane osobe.

(7) Prigovor na funkcionalnu ispravnost pomagala iz stavka 2. ovog članka ima pravo uložiti osigurana osoba ili nadležni doktor koji je pomagalo predložio, najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke pomagala.

(8) Ocjenu funkcionalnosti pomagala prema prigovoru iz stavka 6. ovoga članka daje posebno povjerenstvo iz članka 31. ovog Pravilnika.

(9) Funkcionalnost pomagala povjerenstvo će ocjenjivati uz nazočnost osigurane osobe.

(10) Ugovorni isporučitelj obvezan je postupiti prema nalazu povjerenstva iz stavka 8. ovoga članka.

Članak 27.

(1) Ispravnost pomagala koje je osigurana osoba vratila u skladu s člankom 9. ovog Pravilnika utvrđuju ovlašteni radnik Zavoda i ugovorni isporučitelj koji je pomagalo isporučio, koji provodi skladištenja pomagala, popravak i servisiranje pomagala.

(2) O pomagalima iz stavka 1. ovog članka Zavod vodi posebnu evidenciju, te odlučuje o njihovoj daljnjoj namjeni nakon povlačenja iz uporabe.

Članak 28.

(1) Jamstveni rok za pomagala mora biti utvrđen za:

– pomagalo i zasebne dijelove pomagala koji moraju imati jamstvenu oznaku kvalitete u skladu s člankom 3. podstavkom 2. ovog Pravilnika, a određuje ga proizvođač.

– pomagalo i zasebne dijelove pomagala koji se izrađuju prema mjerama osigurane osobe, a određuje ga ugovorni isporučitelj pomagala.

(2) Jamstveni rok za dentalna pomagala utvrđen je Popisom pomagala.

Članak 29.

Jamstveni rok za pomagalo ili rezervni dio računa se od dana isporuke pomagala, odnosno ugradnje rezervnog dijela.

Članak 30.

Ako osigurana osoba nabavi pomagalo, rezervni dio za pomagalo ili provede popravak ili servis pomagala suprotno odredbama ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda nastali trošak u cijelosti snosi osobno.

Članak 31.

(1) U slučaju pisanog prigovora osigurane osobe na isporučeno pomagalo ili na nemogućnost njegovog korištenja, rukovoditelj područnog ureda Zavoda osniva povjerenstvo od tri člana u sastavu: izabrani doktor kao nadležni doktor ili nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti, ugovorni isporučitelj spornog pomagala i radnika Zavoda, koje u izvan upravnom postupku u prisutnosti osigurane osobe, donosi konačnu ocjenu o ispravnosti, odnosno funkcionalnosti pomagala.

(2) Ako povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka utvrdi osnovanost prigovora, ugovorni isporučitelj obvezan je otkloniti utvrđene nedostatke, a troškovi otklanjanja tih nedostataka terete onoga za koga povjerenstvo utvrdi da je odgovoran za nastali nedostatak.

III. POSEBNI DIO

1. Proteze za ruke i noge

Članak 32.

(1) Osigurana osoba kojoj nedostaje dio ili cijela ruka ima pravo na: protezu i njezine sastavne, odnosno rezervne i ostale dijelove utvrđene u Popisu pomagala.

(2) Vrsta proteze osiguranoj osobi propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom i ovisi o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, njezinom kliničkom statusu i razini aktivnosti, a propisuje je nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti.

(3) Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od 6 mjeseci nakon amputacije ruke, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

(4) Osigurana osoba ima pravo na šaku ili hvataljku, kao sastavni dio proteze ruke, a uz mehaničku šaku i na dva radna nastavka.

(5) U slučaju nedostatka obje ruke ili ruke i noge ili nedostatka jedne ruke uz istodobnu nefunkcionalnost druge ruke osigurana osoba ima pravo na mioelektroničku protezu.

(6) Mioelektroničku protezu, u pravilu, može se propisati osiguranoj osobi najranije nakon navršene 5. godine života.

(7) Osigurana osoba s iznimno kratkim batrljkom ruke, kod kojeg standardnom opskrbom nije moguće osigurati retenciju proteze, ima pravo na silikonski uložak sa svornjakom i bravicom.

(9) Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomskih i funkcionalnih promjena na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška.

Članak 33.

(1) Osigurana osoba kojoj nedostaje dio ili cijela noga ima pravo na: protezu i njezine sastavne, odnosno rezervne i ostale dijelove utvrđene u Popisu pomagala.

(2) Vrsta proteze osiguranoj osobi propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom i ovisi o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, njezinom kliničkom statusu i razini aktivnosti, a propisuje je nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti.

(3) Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od 6 mjeseci nakon amputacije noge, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

(4) Kod prve primjene proteze nakon amputacije noge, obvezno se stavlja privremeno ležište, koje se u pravilu koristi od 3 do 12 mjeseci.

(5) Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomskih i funkcionalnih promjena na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška, uporabom većeg broja navlaka, odnosno uporabom gel navlake.

(6) Ovisno o medicinskoj indikaciji osigurana osoba ima pravo na protezu iz Popisa pomagala. Ako takva proteza nije iz medicinskih razloga odgovarajuća, nadležni doktor određene specijalnosti ima pravo propisati protezu kombiniranu od navedenih dijelova iz Popisa pomagala.

2. Ortoproteze, ortoze i elektronički uređaji

Članak 34.

(1) Osigurana osoba ima pravo na ortoprotezu kod prirođenog nedostatka dijela noge, te kod skraćenja noge bilo kojeg uzroka koje se ne može korigirati ortopedskom cipelom.

(2) Ortoproteze se osiguranoj osobi propisuju, te primjenjuju u ugovornim zdravstvenim ustanovama u skladu s člankom 33. stavkom 3. ovog Pravilnika.

Članak 35.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na ortoze za ruke, noge i kralježnicu utvrđene u Popisu pomagala prema medicinskoj indikaciji iz Popisa, koju utvrđuje nadležni doktor odgovarajuće specijalnosti.

Članak 36.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na elektroničke uređaje, jedno kanalni stimulator za funkcionalnu elektrostimulaciju ruke i jedno kanalni stimulator za funkcionalnu elektrostimulaciju noge u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

3. Ortopedske cipele i ortopedski ulošci

Članak 37.

(1) Osigurana osoba ima pravo na individualno izrađene ortopedske cipele prema odljevu.

(2) Ortopedske cipele iz stavka 1. ovog članka propisuju se osiguranoj osobi koja može hodati, u slučaju bolesti ili stanja naznačenih u Popisu pomagala, te prema indikacijama iz Popisa pomagala.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka osigurana osoba koja prema funkcionalnom statusu otežano hoda i koristi invalidska kolica za kretanje na temelju prijedloga uz obrazloženje nadležnog doktora specijaliste, ima pravo na ortopedsku cipelu ako zbog deformacije stopala ne može koristiti konfekcijsku obuću.

(4) Osigurana osoba ima pravo na unutarnju cipelu kada se deformacija ili manjak stopala ne mogu odgovarajuće korigirati ortopedskom cipelom. U tom slučaju preko unutarnje cipele koristi se ortopedska cipela kao sastavni dio ortoze.

(5) Osigurana osoba uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

Članak 38.

Osigurana osoba od navršene 3. do navršene 14. godine života ima pravo na individualno izrađene ortopedske uloške zbog Pedes planovalgi III i IV stupnja.

4. Pomagala za kretanje

Članak 39.

U slučaju ozljede ili bolesti, ovisno o funkcionalnom statusu, osigurana osoba ima pravo na jedno od sljedeća pomagala za omogućavanje kretanja prema indikacijama iz Popisa pomagala:

1. jednu ili dvije štake

2. štap

3. hodalica.

Članak 40.

(1) Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni ili elektromotorni pogon, koja su utvrđena u Popisu pomagala, a vrsta invalidskih kolica propisuje se ovisno o funkcionalnom statusu i razini svakodnevne fizičke aktivnosti osigurane osobe, u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

(2) Invalidska kolica propisuju se i primjenjuju za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste iz ugovorne specijalističke ordinacije, odnosno specijalističke ordinacije ugovorne zdravstvene ustanove.

(3) Medicinska indikacija za invalidska kolica utvrđuje se timski i interdisciplinarno (doktor specijalist ortoped ili fizijatar, radni terapeut ili fizioterapeut).

(4) Uz medicinsku dokumentaciju potrebno je priložiti tehničko-mjerni list u kojem se navodi širina sjedala kolica, dubina i visina naslona, te visina potkoljenica.

Članak 41.

(1) Osigurana osoba ima pravo na jedna invalidska kolica i to od navršene 3. godine života.

(2) Iznimno od stavka 1. Ovog članka, osigurana osoba ostvaruje pravo na još jedna standardna invalidska kolica na ručni pogon kada je: na redovitom školovanju, kada ostvaruje prihode redovnim radom ili ako je prema ovom Pravilniku ostvarila pravo na elektromotorna invalidska kolica. Rok uporabe drugih invalidskih kolica utvrđuje u dvostrukom trajanju.

(3) Osigurana osoba iz stavka 2. ovog članka može umjesto standardnih invalidskih kolica na ručni pogon izabrati invalidska kolica s toaletnim dodatkom.

(4) Osigurana osoba koja trajno koristi invalidska kolica ima pravo na odgovarajući jastuk za invalidska kolica.

Članak 42.

(1) Osigurana osoba kod koje se prema kliničkom statusu, stupnju onesposobljenosti i tjelesnim mjerama ne mogu primijeniti odgovarajuća standardizirana invalidska kolica, kao i osigurana osoba čiji biološki rast ne prati kronološku dob ima pravo na invalidska kolica s posebnom prilagodbom i nužnim dodacima.

(2) Osigurana osoba iz stavka 1. ovog članka koja se nalazi na redovnom školovanju o kojem je obvezna priložiti potvrdu ima pravo za vrijeme tog školovanja na još jedna invalidska kolica s posebnom prilagodbom i nužnim dodacima.

Članak 43.

Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni pogon u slučaju sljedećih bolesti ili stanja:

1. tetraplegije, triplegije, paraplegije i hemiplegije, te tetrapareze, tripareze, parapareze i hemipareze težeg stupnja, pa nije moguće kretanje bez uporabe invalidskih kolica,

2. amputacije obje noge iznad nožnog zgloba, bez obzira na korištenje proteza,

3. amputacije jedne noge, kada zbog sveukupnoga kliničkog statusa nije moguća primjena proteze,

4. teških degenerativnih ili destruktivnih procesa, poslijetraumatskih deformacija ili prirođenih bolesti nogu, kad nije moguće kretanje upotrebom štaka ili hodalice.

Članak 44.

(1) Osiguranoj osobi s najvećim stupnjem onesposobljenosti sustava za kretanje mogu se propisati invalidska kolica na elektromotorni pogon, kada zbog kljenuti ili deformacije ruku i nogu ne može aktivno pokretati kolica na ručni pogon, ali pokretom prstiju ili glavom može sigurno upravljati elektromotornim kolicima.

(2) Medicinska indikacija za invalidska kolica na elektromotorni pogon utvrđuje se timski i interdisciplinarno (doktor specijalist ortoped ili fizijatar, radni terapeut ili fizioterapeut).

(3) Uz medicinsku dokumentaciju potrebno je priložiti tehničko-mjerni list u kojem se navodi širina sjedala kolica, dubina i visina naslona, te visina potkoljenica.

(4) Prva primjena kolica na elektromotorni pogon obavlja se timski u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi uz obvezno testiranje vožnje.

(5) Svaki sljedeći prijedlog za propisivanje invalidskih kolica na elektromotorni pogon može se obavljati i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

(6) Uz Potvrdu o pomagalima kod prve i svake sljedeće primjene Zavodu se za osiguranu osobu dostavlja: medicinska dokumentacija, nalaz i mišljenje psihologa o sposobnosti sigurnog upravljanja kolicima, te kod neuromuskularnih bolesti nalaz neurologa.

(7) Invalidska kolica iz stavka 1. ovog članka mogu se propisati osiguranoj osobi najranije od navršene 12. godine života, s time da je za osigurane osobe od navršene 12. do navršene 18. godine života potrebna prethodna pisana suglasnost roditelja, skrbnika ili osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

5. Antidekubitalna pomagala i jastuci

Članak 45.

Osigurana osoba ima pravo na: antidekubitalni jastuk punjen zrakom, antidekubitalni jastuk punjen gelom, te antidekubitalni madrac u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

6. Pomagala kod šećerne bolesti

Članak 46.

(1) Osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti ostvaruju pravo na pomagala kod šećerne bolesti u količini i prema indikacijama iz popisa pomagala. Kod prvog propisivanja pomagala izabrani doktor kao nadležni doktor na potvrdi o pomagalima može naznačiti da zamjena propisanog pomagala nije dozvoljena.

(2) U slučaju kada osigurana osoba koja prema nalazu nadležnog doktora medicine, specijaliste interniste endokrinologa ili pedijatra endokrinologa prima više puta dnevno inzulin različitih formulacija, mogu joj se odobriti dva uređaja za davanje inzulina različitih formulacija, a uz odgovarajući broj igala prema Popisu pomagala.

(3) U slučaju kada osigurana osoba u sklopu liječenja koristi inzulinsku crpku ima pravo na potrošni materijal iz Popisa pomagala.

(4) Prvo propisivanje pomagala iz stavka 3. ovoga članka obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor, prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti. Svako slijedeće propisivanje tromjesečne količine propisuje izabrani doktor na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta, uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi, izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

(5) Nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta odobrava se isključivo uz predočenje dnevnika samokontrole ili ispisa iz evidencije uređaja za kontrolu šećera u krvi u količini usklađenoj s brojem samokontrola, a najviše do količine utvrđene u Popisu pomagala.

7. Pomagala za probavni sustav i stoma pomagala

Članak 47.

(1) Osigurana osoba ima pravo na pomagala za probavni sustav i stoma pomagala utvrđena u Popisu pomagala, a prema indikacijama iz Popisa pomagala.

(2) Osigurana osoba koja koristi stoma pomagala, ako postoji medicinska indikacija, može ostvariti pravo na dodatni broj baznih pločica i vrećica kada joj ponestane jedan od dijelova navedenog pomagala uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije. Osigurana osoba koja ima dvije stome, ostvaruje pravo na dvostruku količinu pomagala.

(3) Prvo propisivanje vrste pomagala iz stavka 1. ovoga članka obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor, prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti. Tromjesečne količine propisuje izabrani doktor na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta (stanju trbušne stjenke, izvedbi stome, razini aktivnosti i životnoj dobi pacijenta, načinu prehrane i drugim pratećim zdravstvenim stanjima), uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi, izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

8. Pomagala za urogenitalni sustav

Članak 48.

(1) Osigurana osoba zbog inkontinencije odnosno retencije urina ima pravo na pomagala za urogenitalni sustav utvrđena u Popisu pomagala, a prema indikacijama iz Popisa pomagala.

(2) Osigurana osoba koja je inkontinentna i nepokretna (ne kontrolira stolicu i mokrenje), a može sjediti i kretati se uz pomoć invalidskih kolica, ima pravo uz jednu vrstu kondoma i na dvije vrste vrećica za urin u količini propisanoj Popisom pomagala za svaku vrstu vrećice.

(3) Osigurana osoba koja je inkontinentna (ne kontrolira stolicu i mokrenje), a zbog potpune nepokretnosti stalno leži u krevetu ima pravo uz trajne katetere na vrećice za urin za višekratnu uporabu, sa sistemom za ispust urina i jednokratne nepropusne podmetače za krevet u količini propisanoj Popisom pomagala.

Članak 49.

Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na pomagala za urogenitalni sustav zbog retenciju urina ima pravo na jednu vrstu katetera, jednu vrstu kondoma, gel za podmazivanje i dezinfekciju i ogledalo za žene za samokateterizaciju.

Članak 50.

Osigurana osoba starija od 3 godine ostvaruje pravo na pelene, anatomske uloške, gaćice i zaštitne podmetače za krevet utvrđene u Popisu pomagala pojedinačno ili u kombinaciji iz Popisa pomagala kod slijedećih indikacija:

1. zbog prirođene mane i/ili bolesti urogenitalnog ili probavnog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice

2. zbog bolesti i/ili ozljeda živčanog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice

3. zbog smetnje svijesti prema »Glasgow coma scale« od 0 do 8

4. zbog mentalne retardacije osoba starijih od 3 godine, a posljedica je inkontinencija urina i/ili stolice.

Članak 51.

Osigurana osoba uz odgovarajući broj pomagala kondoma, katetera i vrećica ostvaruje pravo u skladu s medicinskom indikacijom na odgovarajući broj pelena, uložaka i gaćica, s tim da ukupna tromjesečna količina tih pomagala u kombinaciji, za koja je u Popisu pomagala propisana pojedinačna tromjesečna količina, odgovara zbroju njihovih dnevnih količina potrebnih osiguranoj osobi.

9. Obloge za rane

Članak 52.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na obloge za rane utvrđena u Popisu pomagala u količinama i u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

(2) Propisivanje obloga za rane obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor, na osnovi medicinske indikacije utvrđene pregledom osigurane osobe na Potvrdi o pomagalima za obloge za rane.

(3) Ukoliko je klinički status rane unutar jednog mjeseca bez poboljšanja, odnosno ako je nastupilo pogoršanje, izabrani doktor ne smije nastaviti propisivati istu vrstu obloga za rane.

(4) Osigurana osoba koja koristi obloge za rane a boluje od bulozne epidermolize, ako postoji medicinska indikacija, može ostvariti pravo na dodatne obloge za rane kada joj ponestane navedenog pomagala uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije.

10. Pomagala za disanje

Članak 53.

(1) Osigurana osoba ima pravo na pomagala za disanje za potrebe liječenja u kući utvrđena u Popisu pomagala u količini i u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

(2) U slučaju dostave pomagala za disanje na kućnu adresu osigurane osobe u skladu s člankom 2. stavkom 2. i 3. ovog Pravilnika, ugovorni isporučitelj provodi edukaciju osigurane osobe odnosno članova obitelji o načinu korištenja pomagala za disanje.

11. Potrošni materijal za hemodijalizu i peritonejsku dijalizu u kući

Članak 54.

(1) Osigurana osoba koja se liječi zbog zatajenja bubrega uporabom sustava za hemodijalizu ili peritonejsku dijalizu u kući ima pravo na potrošni materijal koji je utvrđen u Popisu pomagala, a osigurana osoba koja je na kontinuiranoj ambulatornoj peritonejskoj dijalizi (CAPD) ima pravo i na uređaj za grijanje peritonejske otopine.

(2) Osigurana osoba koja se liječi automatiziranom peritonejskom dijalizom (APD) ima pravo na potrošni materijal ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da je u radnom odnosu puno radno vrijeme ili

– da ima status redovnog učenika, odnosno studenta ili

– da je mlađa od 18 godina,

– da zbog fizičkih nedostataka (kongenitalne anomalije, amputacije i sl.) nije u mogućnosti koristiti liječenje kontinuiranom ambulatornom peritonejskom dijalizom (CAPD), odnosno hemodijalizom u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.

(3) Propisivanje pomagala iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda.

12. Očna i tiflotehnička pomagala

Članak 55.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na očna i tiflotehnička pomagala utvrđena u Popisu pomagala u količini i u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

(2) Očna i tiflotehnička pomagala propisuje u skladu s utvrđenom medicinskom indikacijom nadležni doktor specijalist oftalmolog na potvrdi o očnim i tiflotehničkim pomagalima.

(3) Osigurana osoba potvrdu o očnim i tiflotehničkim pomagalima dostavlja u područni ured Zavoda, odnosno u ispostavu područnog ureda Zavoda, gdje opravdanost propisanog pomagala na teret sredstava Zavoda utvrđuje ovlašteni doktor ili ovlašteni radnik Zavoda ovisno o vrsti propisanog pomagala, te se ujedno potvrdi o pomagalima dodjeljuje broj potvrde.

Članak 56.

(1) Teleskopske leće propisuju se kad je ortoptičko – pleoptičko liječenje završeno.

(2) Iznimno, pomagalo se može propisati i ranije u tijeku pleoptičkog liječenja ukoliko je korist primjene pomagala veća od eventualnog poboljšanja vidne funkcije pleoptičkim liječenjem (npr. praćenje redovne nastave u školi).

(3) U slučaju vrlo lošeg centralnog vida (u pravilu vidna oštrina manja od 5%) indicirana je primjena elektroničkog pomagala za povećanje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka elektroničko pomagalo za povećanje može se propisati i slabovidnim osobama (vidna oštrina manja od 20%) uz preporuku tiflopedagoga.

(5) Osigurana osoba ostvaruje pravo samo na jedno od rečenih pomagala (teleskopske naočale ili elektroničko povećalo).

Članak 57.

(1) Osigurana osoba iznimno ima pravo na kontaktne leće odnosno korekcijske leće za naočale i prije isteka roka uporabe pomagala utvrđenog u Popisu pomagala, ako se razlika u korekciji vida izmijeni za najmanje 0,5 dioptrije, a kod ostalih refrakcijskih anomalija za najmanje 1,0 dioptrije prema nalazu i obrazloženju ugovornog doktora specijaliste oftalmologa.

(2) Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na kontaktne leće, ostvaruje pravo i na odgovarajuće naočale.

Članak 58.

Osigurana osoba kojoj je oštrina vida na oba oka 5% i manja ostvaruje pravo na tiflotehnička pomagala iz Popisa pomagala u količini i u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

13.Slušna i surdotehnička pomagala

Članak 59.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za dijete do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama.

(2) Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.

(3) Osigurana osoba ima pravo samo na jednu vrstu slušnih pomagala utvrđenih u Popisu pomagala.

(4) Dijagnostički postupak i odabir slušnog pomagala provodi nadležni doktor specijalist otorinolaringolog, koji pomagalo i propisuje na potvrdi o slušnim i surdotehničkim pomagalima, a odobrenje za pomagalo daje ovlašteni doktor Zavoda.

(5) Osigurana osoba iznad 18. godine života ima pravo na dva istovrsna slušna pomagala pod uvjetom da sa jednim slušnim pomagalom ne postiže razumljivost od najmanje 80%, pri jačini zvuka od 65 dB, te kada se sa dva slušna pomagala u otežanim uvjetima poboljšava razumljivost u odnosu na jedno slušno pomagalo za najmanje 20%.

(6) Osigurane osobe do navršene 18. godine života koje se nalaze na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji, odnosno osigurane osobe na redovnom školovanju imaju pravo na dva kompletna slušna pomagala.

Članak 60.

Osigurana osoba kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na govorni procesor i rezervne dijelove za govorni procesor utvrđene u Popisu pomagala.

Članak 61.

Osigurana osoba s potpunim gubitkom sluha (gluha osoba) ima pravo na surdotehnička pomagala utvrđena u Popisu pomagala.

14. Pomagala za glasan govor

Članak 62.

(1) Osigurana osoba koja je zbog bolesti ili operacije grla izgubila moć govora ima pravo na pomagala za glasan govor utvrđena u Popisu pomagala.

(2) Cjelokupno govorno pomagalo obuhvaća pomagalo za glasni govor, akumulatorske baterije, punjač akumulatora, vibrator i ostale dijelove navedene u Popisu.

(3) Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na govornu protezu ne može istovremeno ostvariti pravo na pomagalo za glasni govor, osim u slučaju kada iz medicinsko-tehničkih razloga ne može koristiti već odobrenu govornu protezu.

15. Druga pomagala

Članak 63.

(1) Osigurana osoba ostvaruje prava na druga pomagala utvrđena u popisu pomagala u količini i u skladu s indikacijama utvrđenim u popisu pomagala.

(2) Skupina druga pomagala obuhvaća: toaletni stolac, rukavice, elastično kompresivna pomagala, utege, suspenzore, trbušne pojaseve, umjetne dojke, grudnjake, vlasulje, te pomagala za mjerenje protrombinskog vremena.

IV. DENTALNA POMAGALA

Članak 64.

(1) Osigurana osoba do 18. godine života ima pravo na sljedeća dentalna pomagala:

a) zubne krunice:

– metalne jednodijelne lijevane krunice

– fasetirane krunice

b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kad kruna zuba služi kao krunica odnosno kao nosač retencijskih veza proteze

c) pomične proteze:

– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

d) ortodontske naprave:

– pomične

– nepomične

– retencijske

e) reparaturu (popravak) mobilne ortodontske naprave.

(2) Pravo na nepomične ortodontske naprave iz stavke 1. točke d) podtočke 2. ovog članka (lingvalne ili labijalne lukove i aktivne elemente), u broju elemenata kako je utvrđeno u Popisu pomagala, osigurana osoba može ostvariti samo jednom do navršene 18. godine života, tijekom ortodontske terapije.

(3) Osigurana osoba od 18. do 65. godine života ima pravo na sljedeća dentalna pomagala:

a) zubne krunice:

– fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka

– modificirane fasetirane krunice kao nosač retencijske veze metalne lijevane proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– modificirane jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze metalne lijevane proteze u području kutnjaka

b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kao nosač retencijske veze proteze

c) pomične proteze:

– totalne zubne proteze akrilatne

– totalne zubne proteze s metalnom bazom

– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

– djelomične metalne lijevane proteze

d) popravke:

– reparature proteza

– podlaganje proteza.

(4) Osigurana osoba iznad 65 godina života ima pravo na sljedeća pomagala:

a) zubne krunice:

– metalne jednodijelne lijevane krunice kao samostalne krunice u području kutnjaka

– metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka

– metalne jednodijelne lijevane modificirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka

– fasetirane krunice kao samostalne krunice u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– modificirane fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kada kruna zuba služi kao krunica odnosno kao nosač retencijske veze proteze

c) pomične proteze:

– totalne akrilatne zubne proteze

– totalne zubne proteze s metalnom bazom

– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

– djelomične metalne lijevane proteze

d) popravke proteza:

– reparature proteza

– podlaganje proteza.

(5) Osigurane osobe svih dobnih skupina imaju pravo na:

– resekcijske proteze, epiteze, opturatore, udlage, akrilatnu griznu ploču (palatinalnu i mandibularnu).

(6) Iznimno od stavka 1. i 3. ovoga članka, osigurana osoba ima pravo zbog teških kongenitalnih anomalija (rascjep čeljusti i nepca, otvoreni zagriz, maksilarni i mandibularni prognatizam) i traume zubi i čeljusti ostvariti pravo na veći broj zubnih krunica od navedenog u Popisu pomagala.

Članak 65.

(1) Zubne krunice odobravaju se u skladu s člankom 64. stavkom 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika:

1. ako je razorena kruna zuba, a za sanaciju nije dovoljan samo ispun

2. kad je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze pomične proteze.

(2) Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 65. godine života fasetiranu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao retencijsku vezu pomične proteze odobrava se do drugog pretkutnjaka obje čeljusti, uključujući drugi pretkutnjak u obje čeljusti.

(3) Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 65. godine života metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao nosač retencijske veze pomične proteze odobrava se u području kutnjaka obje čeljusti.

(4) Za osigurane osobe od 18. do 65. godine života fasetiranu krunicu odobrava se do drugog pretkutnjaka obje čeljusti uključujući drugi pretkutnjak obje čeljusti, isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze.

(5) Za osigurane osobe od 18. do 65. godine života, metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu, odobrava se isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze, u području kutnjaka obje čeljusti.

(6) Za osigurane osobe od 18. godine života modificiranu jednodijelnu lijevanu krunicu odobrava se u području kutnjaka obje čeljusti, isključivo kada je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.

(7) Za osigurane osobe od 18. godine života modificiranu fasetiranu krunicu odobrava se u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka obje čeljusti, isključivo kada je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.

Članak 66.

(1) Osigurana osoba do 18. i iznad 65. godine života ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba služi kao krunica, odnosno kao nosač retencijske veze pomične proteze.

(2) Osigurana osoba od 18. do 65. godine života ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba služi isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze.

(3) Pri izradi lijevane nadogradnje odobrava se u svakoj čeljusti najviše 2 lijevane nadogradnje.

Članak 67.

(1) Osigurana osoba do 18. godine, te od 18. do 65. i iznad 65. godine života ima pravo na izradu krunica u slučajevima i na način utvrđen u članku 64. stavku 1., 3. i 4. te članku 65. ovoga Pravilnika.

(2) Pri izradi krunica odobrava se najviše 2 elementa u svakoj čeljusti.

(3) Ako se izrađuju krunice i pomična proteza u jednoj čeljusti (kombinirani rad) odobrava se pomičnu protezu i najviše 2 krunice kao nosače retencijskih veza.

(4) Broj elemenata pri izradi krunica ne uključuje lijevane nadogradnje.

Članak 68.

Resekcijsku protezu, epitezu i opturator izrađuje se osiguranoj osobi kao samostalno ili dodatno dentalno pomagalo ako je oštećeno koštano ili meko tkivo.

Članak 69.

(1) Fiksna udlaga odobrava se osiguranoj osobi u koje je parodontopatija napredovala, te je potrebna stabilizacija zuba, za fiksaciju čeljusti kod prijeloma u području čeljusti, kod izbijanja zubi iz čeljusti i za zaštitu zubi prilikom zračenja.

(2) Nagrizna udlaga odobrava se u svrhu dijagnostike i liječenja bolesti stomatognatog sustava.

(3) Akrilatna grizna ploča (palatinalna i mandibularna) odobrava se osiguranoj osobi nakon terapijskog postupka vestibuloplastike sa ciljem zadržavanja poslije operativnog stanja i kod terapije otvorenog sinusa.

(4) Akrilatna grizna ploča u inicijalnoj protetskoj terapiji (maksilarna i mandibularna) odobrava se osiguranoj osobi u terapijskom postupku liječenja disfunkcija stomatognatog sustava (poremećaji okluzije, funkcije čeljusnog zgloba i žvačnih mišića) radi vraćanja normalnih među čeljusnih odnosa, uspostavljanja normalnih intrakapsularnih odnosa, terapiju boli i zvukova u zglobu, te vraćanja normalne funkcije žvačnih mišića bez ograničavanja pokreta.

Članak 70.

Dentalna pomagala propisana ovim Pravilnikom izrađuju se od sljedećih materijala:

1. krunice – iz neplemenite (dentalni čelik), poluplemenite (paladij srebrne) i plemenite (zlatne i platin zlatne) slitine

2. krunice i fasete na metalnim krunicama – iz mikrofilnih kompozita

3. ortodontske naprave, udlage – iz akrilata i kobalt-kromovih slitina

4. totalne zubne proteze – iz akrilata, iz akrilata i kobalt-kromove slitine

5. djelomične metalne lijevane proteze – iz kobalt-kromove slitine i akrilata

6. djelomične akrilatne zubne proteze – iz akrilata

7. totalne metalne lijevane proteze – iz kobalt-kromove slitine i akrilata

8. elementi za fiksne ortodontske naprave iz kobalt-kromove slitine ili nikal-titanium slitine.

Članak 71.

(1) Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove kobalt-kromovih slitina koje su utrošene za izradu lijevane metalne proteze.

(2) Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove neplemenite, poluplemenitih i plemenitih slitina utrošenih za izradu krunica i lijevanih nadogradnji u slučaju kada ostvaruje pravo na navedena dentalna pomagala prema članku 64. stavku 1, 3. i 4. i članku 65. ovoga Pravilnika.

(3) Troškove materijala pri izradi ortodontskih naprava snosi u cijelosti Zavod i isti su uključeni u cijenu pomagala iz Popisa pomagala.

V. POPRAVAK POMAGALA, REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL

Članak 72.

(1) Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na pomagalo navedeno u Popisu pomagala, ima pravo na popravak pomagala, te na rezervne dijelove i potrošni materijal za to pomagalo prema odredbama ovog Pravilnika.

(2) Potrebu popravka pomagala iz medicinskih razloga propisuje nadležni doktor na potvrdi o pomagalima.

(3) Potrebu za popravkom pomagala iz tehničkih razloga na zahtjev osigurane osobe propisuje ugovorni isporučitelj na potvrdi o pomagalima. Nakon provedenog postupka stručno-medicinskog vještačenja ovlaštenog doktora Zavoda odnosno liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, tiskanici potvrde o pomagalu broj potvrde dodjeljuje Zavod.

(4) Odobrenje popravka pomagala, za ona pomagala za nabavu kojih je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.

(5) Odobrenje popravka pomagala, za ona pomagala za nabavu kojih nije potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje ovlašteni doktor Zavoda.

Članak 73.

(1) Rezervne ili ostale sastavne dijelove i potrošni materijal propisuje nadležni doktor, odnosno ugovorni isporučitelj kako je to navedeno u Popisu pomagala.

(2) Rezervne dijelove, odnosno potrošni materijal, koji nisu navedeni u Popisu pomagala, ugovorni isporučitelj obvezno navodi u predračunu popravka, prema originalnom nazivu i šifri iz originalnog kataloga proizvođača pomagala.

(3) Ugovorni isporučitelj ima pravo utvrditi potrebu zamjene ili popravaka isključivo istovrsnog dijela pomagala za koja je ovlašten u Popisu pomagala.

(4) Ako rezervne ili ostale sastavne dijelove i potrošni materijal propisuje ugovorni isporučitelj, odobrenje daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda koje je u skladu s ovim Pravilnikom nadležno za odobrenje nabave pomagala.

(5) Odobrenje nabave rezervnih ili ostalih sastavnih dijelova, te potrošnog materijala za pomagala za nabavu kojih nije potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje ovlašteni doktor Zavoda.

Članak 74.

(1) Osiguranoj osobi odobrava se popravak pomagala na teret sredstava Zavoda samo nakon isteka jamstvenog roka.

(2) Popravak pomagala u skladu sa stavkom 1. ovog članka obavlja se kod ugovornog isporučitelja koji je to pomagalo isporučio. Uvjeti popravka određuju se ugovorom između Zavoda i isporučitelja pomagala.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, nakon isteka jamstvenog roka, a unutar roka uporabe dentalnog pomagala utvrđenog u Popisu pomagala, osigurana osoba ima pravo jednom tijekom godine dana na popravak dentalnog pomagala na teret sredstava Zavoda.

(4) Ako je popravak proveden u skladu sa stavkom 3. ovog članka, a nakon isteka propisanog roka uporabe dentalnog pomagala, osigurana osoba ima pravo na izradu novoga, istovrsnog pomagala na teret sredstava Zavoda tek nakon isteka 6 mjeseci od dana izvršenog popravka.

Članak 75.

(1) Unutar jamstvenog roka ugovorni je isporučitelj obvezan provesti popravak pomagala na svoj trošak, a ako popravak nije moguć, obvezan je osiguranoj osobi isporučiti odmah, odnosno najkasnije u roku od 30 dana novo istovrsno pomagalo.

(2) Tijekom popravka pomagala u skladu sa stavkom 1. ovog članka ugovorni isporučitelj je obvezan osiguranoj osobi dati zamjensko pomagalo, ako je to nužno zbog zdravstvenog stanja ili je osigurana osoba onemogućena u svojim svakodnevnim životnim aktivnostima.

(3) Troškove popravka dentalnog pomagala koje unutar jamstvenog roka nije bilo uporabivo ili čije je oštećenje nastalo unutar tog roka, a koje nije posljedica namjernog oštećenja ili nepažnje osigurane osobe, snosi ugovorna zdravstvena ustanova ili ugovorni doktor dentalne medicine privatne prakse koji su osiguranoj osobi izradili rečeno pomagalo.

Članak 76.

Ako osigurana osoba provede popravak pomagala suprotno odredbama ovog Pravilnika, trošak popravka u cijelosti

VI. TIJELA ZA MEDICINSKU PROVJERU I ODOBRENJE PRIJEDLOGA ZA                                      ORTOPEDSKA  I DRUGA POMAGALA

1. Ovlašteni doktor Zavoda

Članak 77.

(1) Ovlašteni doktor Zavoda provodi medicinsku provjeru opravdanosti prijedloga i daje odobrenje za propisano pomagalo, odnosno popravak pomagala, ako Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti prijedloga za propisano pomagalo, odnosno popravak pomagala utvrđena u Popisu pomagala, ovlašteni doktor Zavoda iz stavka 1. ovog članka daje na tiskanici potvrde o pomagalu, a sve popravke pomagala za čiju nabavku je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.

Članak 78.

(1) Osigurana osoba kojoj je nadležni doktor uskratio pravo na propisivanje pomagala, odnosno odbio dati prijedlog pomagala, ima pravo, putem izabranog doktora, zatražiti da o njezinom pravu na pomagalo stručno-medicinsku ocjenu donese ovlašteni doktor Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, ako je ono nadležno za odobrenje tog pomagala.

(2) Zahtjev za stručno-medicinsku ocjenu o pravu na pomagalo podnosi se putem tiskanice propisane Pravilnikom o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

(3) Ovlašteni doktor Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda iz stavka 1. ovog članka obvezni su stručno-medicinsku ocjenu o pravu na pomagalo donijeti u obliku nalaza, mišljenja i ocjene na propisanoj tiskanici i to odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(4) Nalaz, mišljenje i ocjenu nadležno tijelo medicinskog vještačenja iz stavka 1. ovog članka daje na osnovi medicinske i druge dokumentacije, a po potrebi i pregleda osigurane osobe.

2. Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije

Članak 79.

(1) Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije provodi medicinsku provjeru opravdanosti prijedloga i daje odobrenje u prvom stupnju za pomagala za koja je to određeno Pravilnikom.

(2) Nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti prijedloga za propisano pomagalo, odnosno popravak pomagala, utvrđeno u stavku 1. ovog članka, liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije daje na tiskanici potvrde o pomagalu.

Članak 80.

(1) Osigurana osoba koja je nezadovoljna nalazom, mišljenjem i ocjenom ovlaštenog doktora Zavoda, odnosno liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda iz članaka 77., 78. i 79. ovoga Pravilnika ima pravo podnijeti pisani zahtjev područnom uredu Zavoda nadležnom prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta za donošenje pisanog rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka osigurana osoba ima pravo žalbe Direkciji Zavoda.

Članak 81.

(1) U postupku po žalbi izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja donesenog na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije, drugostupanjsko rješenje donosi se na osnovi prethodno pribavljenog nalaza, mišljenja i ocjene višeg liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda u skladu s općim aktom Zavoda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se u žalbenom postupku pobija prvostupanjsko rješenje donijeto na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene ovlaštenog doktora Zavoda iz članka 77. ovog Pravilnika, na zahtjev drugostupanjskog tijela nalaz, mišljenje i ocjenu daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.

Članak 82.

Na ovlasti i način rada ovlaštenog doktora Zavoda iz članka 77. ovog Pravilnika, odnosno liječničkih povjerenstava Direkcije Zavoda iz članka 79. i 81. ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

VII. POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE

Članak 83.

(1) U slučaju nastale štete Zavod će potraživati naknadu štete od:

– nadležnog doktora medicine, odnosno doktora dentalne medicine iz članka 6. stavak 3. ovog Pravilnika, kada se utvrdi da su propisali, odnosno predložili pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika,

– izabranog doktora medicine kao nadležnog doktora, radnika ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovornog doktora privatne prakse iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika kada se utvrdi da je potvrde o propisanim pomagalima dostavio izravno ugovornom isporučitelju

– ugovornog isporučitelja koji je osiguranoj osobi isporučio pomagalo za koje se utvrdi da je neodgovarajuće kvalitete, količine, cijene ili da je isporučio pomagalo izvan ugovorenog roka ili koje nije propisao nadležni doktor, odnosno koji je osiguranoj osobi neopravdano naplatio dio cijene ili ukupnu cijenu isporučenog pomagala

– ugovornog isporučitelja koji je osiguranoj osobi isporučio pomagalo protivno odredbama članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika, te koji je potvrde o pomagalima preuzeo izravno od izabranog doktora kao nadležnog doktora radnika ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovornog doktora privatne prakse iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika

– osigurane osobe za koju se utvrdi da je iz neopravdanih razloga onemogućila izradu naručenog pomagala po mjeri, nije preuzela izrađeno i ispravno pomagalo, namjerno uništila preuzeto pomagalo, te koja nije prema odredbama ovog Pravilnika vratila pomagalo dobiveno na uporabu

– osigurane osobe koja Zavodu ne vrati pomagalo u skladu sa člankom 9. ovog Pravilnika

(2) Odštetni zahtjev, osim u slučaju iz stavka 1. podstavka 6. ovog članka Zavod utvrđuje najmanje u visini vrijednosti pomagala koju je Zavod platio ugovornom isporučitelju sa svim zavisnim troškovima.

Članak 84.

(1) Ako ugovorni subjekti Zavoda postupe suprotno odredbama ovog Pravilnika, osim naknađivanja štete u skladu s člankom 83. ovoga Pravilnika, Zavod ima pravo i obvezu:

– jednostrano raskinuti ugovor s isporučiteljom pomagala koji je osiguranoj osobi izdao pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika i sklopljenog ugovora (npr. izdao je pomagalo neodgovarajuće kvalitete ili kvantitete; izdao je pomagalo čije izdavanje nije ugovorio sa Zavodom, naplatio je višu cijenu od ugovorene, isporučivao je pomagala osiguranim osobama na maloprodajnim lokacijama koje nije ugovorio sa Zavodom, odnosno za koje ne posjeduje dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, isporučivao pomagala osiguranim osobama koja nisu upisana u očevidnik medicinskih proizvoda, odnosno kao i u svim drugim slučajevima kada se utvrdi postupanje ugovornog isporučitelja suprotno zakonskim i pod zakonskim propisima i općim aktima Zavoda)

– naknaditi od ugovornog isporučitelja iznos koji je osiguranoj osobi neopravdano naplatio za isporučeno pomagalo

– uskratiti nadležnom doktoru ili ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi pravo propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda, kada su osiguranoj osobi propisali pomagalo koje ne odgovara njezinom zdravstvenom stanju, odnosno njezinim stvarnim potrebama, te kada osiguranu osobu upućuju da se zbog nabave pomagala obrati točno određenom ugovornom isporučitelju

– uskratiti nadležnom doktoru ili ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi pravo propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda kada za osiguranu osobu neposredno s ugovornim isporučiteljom Zavoda dogovaraju isporuku pomagala, kao i u slučaju kada ugovornom isporučitelju omogućuju da neposredno u kontaktu s osiguranom osobom, koja se nalazi na liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kada u ugovornoj ordinaciji doktora privatne prakse dogovaraju potrebu i isporuku ortopedskog ili drugog pomagala protivno ovim Pravilnikom propisanog postupka odobravanja pomagala, osim u slučajevima kada je ovim Pravilnikom drukčije propisano.

(2) Razlozi za uskratu prava propisivanja pomagala naznačeni u stavku 1. podstavku 4. ovog članka ne odnose se na opskrbu osigurane osobe individualno proizvedenim pomagalom za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi, uz uvjet da su stvoreni preduvjeti da osiguranoj osobi bude dostupno propisano pomagalo od svih ugovornih isporučitelja Zavoda, u skladu s prostornim i kadrovskim kapacitetima zdravstvene ustanove.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Pomagala za koja nakon provedenog postupka iz članka 8. ovog Pravilnika nije pristigla niti jedna valjana ponuda, uvrštavaju se na Popis pomagala po generičkom nazivu ako postoji opravdana potreba za njihovu primjenu.

Članak 86.

Ugovori sklopljeni sa isporučiteljima pomagala na osnovi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine«, broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09., 4/10., 88/10., 110/10., 113/10., 1/11., 16/11. 87/11.) vrijede najdulje do sklapanja novih ugovora na osnovi ovog Pravilnika.

Članak 87.

(1) U roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta iz članka 46. ovog Pravilnika odobrava se isključivo uz predočenje ispisa iz evidencije uređaja za kontrolu šećera u krvi, odnosno uvidom u memoriju uređaja za kontrolu šećera u krvi putem odgovarajućeg programa, u količini usklađenoj s brojem samokontrola, a najviše do količine utvrđene u Popisu pomagala.

(2) U periodu iz stavka 1. ovog članka nositelji upis u očevidnik za uređaje za kontrolu šećera u krvi uvrštenih u Popis pomagala obvezuju se osigurati izabranim doktorima kao nadležnim doktorima odgovarajući program za provjeru memorije uređaja za kontrolu šećera u krvi.

(3) Najkasnije mjesec dana prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, Upravnom vijeću Zavoda obvezno se podnosi izvješće o ostvarenim preduvjetima za postupanje u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 88.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine«, broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09., 4/10., 88/10., 110/10., 113/10., 1/11., 16/11. i 87/11.).

Članak 89.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2012. godine.

Klasa: 025-04/11-01/223

Urbroj: 338-01-01-11

Zagreb, 14. prosinca 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.