ETIČKI    KODEKS   UDRUGE  TJELESNIH  INVALIDA  ILO  IVANEC

1.            UVOD

Udruga  tjelesnih  invalida  ILO  Ivanec  prihvaća ovaj Etički kodeks kao model ponašanja njezinih članova u svim aktivnostima vezanim uz rad Udruge.

Kodeks je podložan stalnim provjerama i eventualnim preinakama, kako kroz praksu rada same Udruge tako i usklađivanjem sa standardima civilnog društva i ukupnim dostignućima na području zaštite ljudskih prava poglavito osoba s invaliditetom.

Članstvo u Udruzi tjelesnih  invalida ILO Ivanec obvezuje članove da neprekidno razvijaju vlastitu svijest o etičkim pitanjima, te da se pridržavaju ovog Kodeksa. Povrede odredbi ovog Kodeksa razmatra Stegovno  komisija  Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec  koja procjenjuje težinu povrede i određuje sankcije.

Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koje članovi Udruge uvažavaju u svom djelovanju.

U svom području interesa i djelovanja članovi Udruge prihvaćaju objašnjenja o promicanju, zaštiti i ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih prava osoba s invaliditetom. Zajednički cilj je puno ostvarivanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom bez ikakve diskriminacije temeljem invaliditeta, kao i potpuna socijalna integracija osoba s invaliditetom koja pak takvoj osobi omogućava samostalno življenje.

Član Udruge, u svom djelovanju nastupa kao nezavisna osoba, te dopunjava i oplemenjuje pravila dana ovim Kodeksom svojim osobnim sustavom humanih vrijednosti.

Osobna je odgovornost i zadaća svakog člana Udruge ostvarenje najviših etičkih standarda vlastitog ponašanja. Član Udruge dužan je poticati etično ponašanje kod svih onih pojedinaca s kojima dolazi u doticaj kroz aktivnosti vezanih uz rad Udruge, te savjetovati se s ostalim članovima Udruge oko eventualno etički dvojbene aktivnosti same Udruge ili ukoliko ima osobnih etičkih dvojbi oko aktivnosti vezanih uz svoj osobni rad u Udruzi, a sve u cilju sprječavanja ili izbjegavanja neetičnog ponašanja.

2.            TEMELJNA NAČELA

2.1.        Uvažavanje ljudskih prava i dostojanstva osobe

U svom radu i djelovanju članovi Udruge obvezuju se u svakoj prilici skrbiti o poštivanju temeljnih ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom, dostojanstva i vrijednosti svih ljudi, te poglavito skrbiti da djelovanje i aktivnosti same Udruge ne bi kršile ta prava.

Članovi Udruge svjesni su razlika koje postoje među osobama s invaliditetom s obzirom na dob, spol, tjelesne osobine, jezik, obrazovanje, kulturu i socioekonomski status.

Članovi Udruge nastoje u svojem radu otkloniti sve oblike diskriminacije, te se i kroz ovaj Kodeks obvezuju odbiti osobno sudjelovanje u bilo kakvom obliku neetičkih aktivnosti koje bi mogle narušiti temeljna ljudska prava, dostojanstvo, te pravo na privatnost i tajnu svakog pojedinca, a napose osobe s invaliditetom ili roditelja s kojima su u doticaju kroz aktivnosti Udruge.

2.2.        Kompetentnost

Članovi Udruge će aktivno pridonositi djelatnosti Udruge, a posebice biti aktivni u davanju inicijativa za poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Sudjeluju u akcijama što ih Udruga organizira pri čemu su spremni nesebično pomoći onim članovima koji su, zbog razloga otklonjive naravi, spriječeni da u tim akcijama sudjeluju.

Članovi Udruge svjesni su granica svojih znanja i vlastite kompetentnosti, te u aktivnostima Udruge sudjeluju u onim segmentima za koje su kvalificirani svojim obrazovanjem ili svojim iskustvom, nastojeći pritom kad god je moguće u aktivnosti Udruge uključiti stručne osobe. U onim područjima djelatnosti u kojima nisu utvrđeni pouzdani strukovni standardi, poduzimaju nužne mjere opreza s ciljem zaštite osoba s kojima dolaze u doticaj i na koje bi njihova aktivnost mogla imati utjecaj.

Svjesni su važnosti znanstvenih i verificiranih spoznaja u području razvoja pokreta osoba s invaliditetom

2.3.        Odgovornost

Članovi Udruge moraju biti svjesni odgovornosti prema osobama s kojima dolaze u doticaj, te u svakoj prilici svojim ponašanjem nastojati izgrađivati pozitivni stav javnosti prema potrebi šireg društvenog angažmana na problematici istraživanja i rada s osobama s invaliditetom.

Članovi Udruge teže promicanju ciljeva Udruge. U ovim su nastojanjima otvoreni, pošteni i uvažavaju druge. Realni su i iskreni u prezentiranju rezultata svojih projekata i drugih aktivnosti Udruge i sl.

3.            ETIČKI STANDARDI

3.1.        Opći standardi

3.1.1. Primjenjivost Etičkog kodeksa

Ovaj se Etički kodeks odnosi se na sve članove Udruge i sve njezine projekte ili djelatnosti. Ostale aktivnosti članova Udruge koje se ni u kojem elementu ne poklapaju s djelovanjem Udruge i članstvom u njoj, posve su privatne i na njih se ovaj Kodeks ne odnosi.

3.1.2. Osobni problemi u radu Udruge

Članovi Udruge su svjesni da osobni problemi i međusobna nerazumijevanja mogu utjecati na učinkovitost aktivnosti udruge. U skladu s tim dužni su izbjegavati poduzimanje bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle nepovoljno utjecati na sudionike u projektima ili druge osobe s kojima dolaze u doticaj.

Dužni su poštovati privatnost svakog člana Udruge i to tako da se čuva povjerljivost osobnih podataka ili drugih podataka o osobi tj. imena, prezimena osobne adrese, osobne brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze kao i sve druge podatke povjerljive prirode.

Članovi Udruge obvezuju se sudjelovati u raspravama i problemima i načinima njihovog rješavanja pri čemu će pokazati spremnost predlaganja konkretnih rješenja i slušanja drugih te izraziti posebnu spremnost da se s uvažavanjem saslušaju tuđi argumenti kada se oni ne slažu sa njihovim mišljenjem i uopće težiti što većoj tolerantnosti u međusobnim odnosima, prvi dajući primjer za takovo ponašanje.

3.1.3. Zlouporaba ciljeva i rada Udruge

Članovi Udruge svjesni su da njihov rad i aktivnosti, te posebice procjene koje iz toga proizlaze mogu utjecati na život drugih, te stoga moraju biti krajnje oprezni da se njihova uloga ne bi na bilo koji način zlouporabila.

Članovi Udruge ne sudjeluju u aktivnostima kada se može pretpostaviti da bi se njihove aktivnosti ili dobiveni podaci iz provedenih projekata mogli krivo koristiti, osim ako za to ne postoje predviđeni korektivni mehanizmi.

Članovi Udruge ne sudjeluju u aktivnostima koje su usmjerene manipulaciji pojedinaca, skupina ili javnog mnijenja, a u službi su promocije bilo čijih posebnih interesa.

Ako član Udruge uoči zlouporabu ili krivu interpretaciju rezultata aktivnosti ili dobivenih podataka iz provedenih projekata Udruge, dužan je poduzeti odgovarajuće korake da ispravi ili na najmanju moguću mjeru svede učinke ovakve zlouporabe ili krive interpretacije.

3.1.4. Dokumentacija rada

Članovi Udruge uredno pohranjuju dokumentaciju o vlastitom radu u Udruzi s ciljem olakšavanja kasnijeg rada sebi ili drugim članovima, s ciljem olakšanja uvida u rezultate rada, te zadovoljavanja institucijskih ili zakonskih propisa.

3.2.        Projekti

Svi projekti koje udruga podržava, pokreće ili pomaže u pronalaženju financijskih sredstava za njihovu realizaciju moraju biti temeljena na valjanim postupcima i tehnikama koje daju potrebne i dostatne podatke za interpretaciju, te su u skladu s namjenom za koju se koriste.

Udruga je obvezna zahtijevati od svih stručnih osoba angažiranih na projektima da se strogo pridržavaju svojih strukovnih kodeksa.

Udruga je dužna zahtijevati precizan opis primijenjenih postupaka, namjene, valjanosti i pouzdanosti projekta.

Sudionici projekta moraju biti upoznati sa svrhom projekta.

4.            Zaštita tajne i privatnosti

4.1.        Suglasnost za prikupljanje podataka

Pri testiranjima, anketiranjima i mjerenjima obavljenim u sklopu pojedinih projekata ili u drugih aktivnosti Udruge, članovi Udruge obvezuju se pojedincima ili institucijama uključenim u projekt, objasniti prirodu podataka koje će prikupiti, kao i moguće buduće korištenje i zaštitu tih podataka.

Za svako prikupljanje podataka mora se dobiti suglasnost uključenih osoba iili institucija, pri čemu je nužno pružiti im odgovarajuće objašnjenje i dobiti odgovarajuće pristajanje. Za osobe koje nisu u stanju preuzeti odgovornost za sudjelovanje u istraživanju nužno je potrebno priskrbiti odobrenje od zakonski nadležne osobe (roditelja ili staratelja).

Dijete ima pravo odbiti sudjelovanje u projektu čak i ukoliko je roditelj ili staratelj potpisao pristanak.

4.2.        Čuvanje tajnosti podataka

Povjerljive osobne podatke o sudionicima u projektima, Udruga kao i stručne osobe angažirane u tim projektima, mogu davati trećim osobama ili institucijama samo i isključivo uz pristanak uključenih osoba, a kad je riječ o djeci onda isključivo uz pristanak roditelja ili staratelja.

4.3.        Informiranje o ciljevima i prirodi projekta

Član Udruge ne smiju neistinito informirati sudionika o ciljevima, prirodi i sadržaju projekta.

4.4.        Izvještavanje o rezultatima projekta

Izvještaji o rezultatima projekta moraju biti istiniti. Falsificiranje podataka negira temeljna etička načela i smisao projekata.

Nakon projekta Udruga je dužna omogućiti zainteresiranim znanstvenicima uvid u pohranjene podatke. Na taj se način može izvršiti reanaliza i verifikacija. Pri tome je nužno zaštititi tajnost podataka o sudionicima projekta.

Članovi Udruge ne daju na uvid rezultate projekata osobama koje nisu kvalificirane za korištenje takvih informacije, osim, kada je to potrebno, tj. samim sudionicima projekta, čuvajući pritom privatnost djeteta i njegove obitelji.

5.            Nastupi u javnosti

5.1.        Definicija javnih nastupa

Članovi Udruge promiču ciljeve Udruge i javnim nastupima ili službenim kontaktima. Javnim se nastupima ili službenim kontaktima smatraju svi oblici izdavanja pisanih, audio ili video materijala, publiciranje u časopisima, intervjui i komentari dati javnim glasilima.

5.2.        Odgovornost za javne nastupe

Članovi Udruge preuzimaju potpunu osobnu odgovornost za vlastite javne nastupe. Ovi moraju biti u skladu s Etičkim kodeksom.

Član Udruge invalida ne će istupati u službenim kontaktima i javnim istupima pozivajući se na Udrugu,  bez ovlaštenja Predsjedništva ili osobe ovlaštene za zastupanje Udruge.

5.3.        Nastupi u javnim glasilima

U javnim nastupima član Udruge ne smiju davati netočne podatke koji bi mogli zavesti primatelja informacija. Član Udruge dužan je davati točne podatke o Udruzi i njezinim aktivnostima i projektima.

Za javne nastupe ispred Udruge, član udruge ne smije tražiti niti prihvatiti materijalnu naknadu.

Kada nastupaju ili kada komentiraju neke pojave putem javnih glasila, pisanih članaka, radio ili televizijskih programa, članovi Udruge nastoje da njihovi nastupi te iznesene tvrdnje i sveukupno ponašanje bude u skladu s ovim Etičkim kodeksom.

6.            Rješavanje etičkih pitanja u UTI – ILO

6.1.        Razjašnjavanje etičkih pitanja

Kada član Udruge nije siguran da li je određena situacija ili neka planirana aktivnost u skladu s Etičkim kodeksom dužan je savjetovati se s drugim članom udruge koji je upoznat s etičkim pitanjima i problemima ili sa Stegovnom komisijom Udruge  tjelesnih invalida ILO Ivanec.

6.2.        Neformalno rješavanje etičkih problema

Član Udruge koji uoči da drugi član krši etičke principe ponašanja, dužan ga je na to upozoriti i na neformalan način pokušati pomoći u razrješenju problema.

6.3.        Prijava kršenja Etičkog kodeksa

Ukoliko se očito kršenje Etičkog kodeksa nikako ne može razriješiti na kolegijalan i neformalan način, član je dužan izvijestiti Stegovnu komisiju koja poduzima potrebne mjere.

Neistinita prijava, za koju se dokaže da je bila podnesena iz malicioznih razloga, također povlači stegovni postupak.

6.4.        Suradnja sa Stegovnom komisijom

Svi članovi Udruge surađuju sa Stegovnim povjerenstvom u kontroli i promociji etičkih pitanja.

Neopravdano odbijanje suradnje je samo po sebi kršenje Etičkog kodeksa.  

7. Završne odredbe

Prihvaćajući navedene obveze kao minimum pravila kojih se svaki član Udruge dužan pridržavati, članovi se obvezuju i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost na timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih, a posebice toplinu i toleranciju za osobe s invaliditetom prenesu i van Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec i na svaku životnu situaciju u kojoj će se naći.

Članovi Udruge dužni su upoznati se s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

Etički kodeks stupa na snagu danom usvajanja.

Broj 5/2022

 Ivanec, 26.03.2022.

PREDSJEDNIK

Juraj  Putarek