POVLASTICE   NA   OSNOVU  ČLANSTVA   U   UDRUZI

 1. Telefonski popusti – T-Com, Optima, Vip, H1

Popusti se ostvaruju od trenutka kad se pretplatnik obrati sa potrebnom

dokumentacijom, a promjena će biti vidljiva na računu sljedečeg mjeseca. Popust

ostvaruju fizičke osobe s tjelesnim oštečenjem najmanje 80% putem svoje udruge

i rješenjem o postotku invaliditeta.

 1. Radio televizijska   pretplata

Temeljem odluke uprave Hrvatske radio televizije, utvrđene su kategorije pretplatnika koji ostvaruju pravo na povlašteno plaćanje pristojbe za RTV – prijamnik i kategorije pretplatnika koji su oslobođeni od plaćanja pristojbe za vlasnike – korisnike RTV – prijamnika.

Pravo na povlašteno plaćanje pristojbe za RTV – prijamnik ( 50% ) ostvaruju:

–  punoljetne osobe oboljele od mišične distrofije i srodnih neuromišičnih oboljenja,

–  punoljetne osobe koje su preboljele cerebralnu i dječju paralizu s oštečenjem

organa za kretanje preko 80%,

–  punoljetne osobe s invaliditetom i dijagnozom paraplegija, tetraplegija

–  sc.multiplex, amputacija donjih ekstremiteta s oštečenjem organa za kretanje

preko  80%,

–  Ove se povlastice ostvaruju putem udruge uz predočenje preslike rješenja o

tjelesnom oštećenju i jedne uplatnice RTV pristojbe.

Od plačanja pristojbe oslobođene su 100% slijepe punoljetne osobe.

 1. Temeljne članske pogodnosti za članove Hrvatskog autokluba

             Hrvatski autoklub odobrio je članovima udruga osoba s invaliditetom posebne

Članske pogodnosti. Član  osoba s tjelesnim invaliditetom ili njegov skrbnik ostvaruju

Uplatom umanjene godišnje članarine sljedeće članske pogodnosti:

–  dobivanje članskog glasila HAK-a na člansku adresu,

–  pravni savjet vezan uz cestovni promet i vozilo,

–  popust u korištenju turističkih aranžmana Hrvatskog autokluba,

–  usluge pomoći na cesti,

–  jedna usluga besplatnog prijevoza vozila oštečenog u prometnoj nesreći na teritoriju

Republike Hrvatske od mjesta nesreće do mjesta prebivališta člana ili do prvog

specijaliziranog servisa,

–  neograničen broj prijevoza vozila u kvaru ili oštečenog u prometnoj nesreči uz popust,

–  popust na premiju kasko osiguranja u osiguravajučim društvima koja su sa Hrvatskim auto klubom zaključila ugovor,

–  popust na premiju osiguranja osoba u vozilu, u osiguravajučim društvima koja su sa Hrvatskim autoklubom zaključila ugovor,

–  jedan kontrolni pregled vozila u autoklubu,

Te pogodnosti imaju osobe s tjelesnim invaliditetom sa 40% i više tjelesnog oštečenjai to: koje same upravljaju vozilom, osobe s invaliditetom koje su vlasnici vozila, roditelji i skrbniciosoba s tjelesnim invaliditetom koji su vlasnici osobnog automobila, a služi kao prijevozno sredstvo za zadovoljavanje potreba te osobe.

 1. Pomoći i usluge članovima udruge

            Svojim članovima udruga na različite načine pomaže u rješavanju njihovih osobnih potreba i teškoča. To se najčešće činiputem pravnih i drugih savjeta, pisanja zamolbi i drugih podnesaka, posredovanja kod nadležnih upravnih i drugih tijela, upoznavanjem javnosti s problemima i teškočama članova, ovjeravanjem doznaka za ortopedska i druga pomagala, obilazak i upoznavanje životnih prilika članova, obavještavanje članova o novinama u propisima, znanosti i tehnologiji, priređivanja susreta, razgovora, organiziranja radionica i tome slično.

PRAVA     NA     OSNOVI    INVALIDITETA

 1. Utvrđivanje tjelesnog oštećenja

           Osobama s trajnjim oštečenjem jednog ili više organa i njihovih funkcija (osobama s invaliditetom) nadležna upravna ili druga tijela priznat će se zakonom propisana prava tek nakon što od ovlaštenih stručnih tijela dobiju nalaz i mišljenje o njihovoj: vrsti i stupnju težine bolesti ili tjelesnog ili mentalnog oštečenja, trajnim promjenama u zdravstvenom stanju koje se ne mogu liječenjem otkloniti, potpunoj nesposobnosti za rad, preostaloj radnoj sposobnosti, postojanju mogučnosti osposobljavanja za samostalan život i rad, prijeko potrebnoj pomoći i njege druge osobe, te sličnim činbenicima o stanju osobe. Tako utvrđeno stanje i tjelesno oštećenje osnova je za stjecanje propisanih prava u sustavima mirovinskog osiguranja i socijalne skrbi. Tjelesno oštečenje utvrđuje stručno tijelo ovisno o statusu i životnoj dobi osobe, te o sustavu u kojem osoba želi ostvariti pravo na osnovi invaliditeta odnosno oštečenja.

Nalaze, ocjene i mišljenja o tjelesnom oštečenju u sustavu mirovinskog osiguranja daju vještaci u područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i viši vještaci i stručno povjerenstvo za reviziju središnjici HZMO u Zagrebu, a u sustavu socijalne skrbi nalaze i mišljenja daju prvostupanjska tijela vještačenja u Centrima za socijalnu skrb i drugostupanjsko tijelo vještačenja u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

U sustavu državne uprave spomenute nalaze i mišljenja daju prvostupanjske liječničke komisije  i liječnička povjerenstva u jedinicama područne uprave, te drugostupanjska liječnička komisija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

 1. Osnovnoškolski odgoj

Za dijete koje upisuje prvi razred osnovne škole zakonom o osnovnom školstvu propisan je postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja i spremnosti za školu. S obzirom na rezultate provedenog postupkadijete se upisuje u redovni nastavni program, određuje mu se primjereni oblik školovanja ili ga se upučuje na dodatne preglede. Prema ostom zakonu propisano je da se za djecu s večim teškočama u razvoju osnovno školovanje provodi u posebnim školama i ustanovama, te da se mogu školovati do 21. godine života.

Osnovno školovanje djece i mladeži sa teškočama u razvoju pobliže je regulirano i pravilnikom o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškočama u razvoju.

 1. Srednjoškolsko obrazovanje

Sukladno zakonu o srednjem školstvu, obrazovanje učenika s teškočama u razvoju organizira se uz primjenu individualiziranih postupaka u srednjoj školi u razrednim ili posebnim razrednim odjelima i obrazovnim grupama.

Prema pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškočama u razvoju, ostvaruje se u gimnazijama, stručnim i umjetničkim školama i ovisno o stupnju i vrst teškoća u posebnim ustanovama.

Za učenike s večim teškoćama u razvoju obrazovanje i osposobljavanje ostvaruje se u posebnim ustanovama (školama) prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi i pravosuđa.

Učenici s teškočama u razvoju upisuju se u srednje škole i posebne ustanove nakon završene osnovne škole temeljem: svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, rješenja tijela uprave za školstvo o ranijem primjerenom školovanju ili centra za socijalnu skrb o vrsti i stupnju teškoča u razvoju, te mišljenja stručne službe za profesionalnu orijentaciju.

Dužnost je srednjih škola i posebnih ustanova upisati učenike s teškočama u razvoju.

 1. Profesionalno usmjeravanje

              Stručna služba za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe, odnosno ispostave prema mjestu prebivališta učenika, donosi mišljenje kojim se utvrđuje program školovanja primjeren sposobnostima, motivaciji i potrebama učenika. Svaki učenik kojem je u osnovnoj školi bio utvrđen primjeren oblik školovanja prilikom upisa u srednju školu upučuje se nadležnoj službi za profesionalno usmjeravanje.

SOCIJALNA     SKRB

 1. Korisnik socijalne skrbi

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogučnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora. Korisnik socijalne skrbi je i :

–  tjelesno ili mentalno oštečeno ili psihički bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili drugog     nasilja, te dijete prema kojem je ili bi trebala biti primjenjena mjera obiteljsko ili kaznenopravne zaštite,

–  tjelesno ili mentalno oštečena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemočna i druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama.

 1. Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava socijalne skrbi utvrđena zakonom osiguravaju se hrvatskim državljanima i osobama bez državljanstva koje imaju stalni boravak u Republici Hrvatskoj. Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Prema zakonu o socijalnoj skrbi i na temelju njega donesenim propisima, samac ili obitelj imaju pravo na: stalnu pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, doplatak za pomoć i njegu, pomoć i njega u kući, osobna invalidninu, naknadu do zaposlenja, skrb izvan vlastite obitelji i status roditelja njegovatelja.

 1. Stalna pomoć

          Pravo na stalnu pomoć priznaje se samcu ili obitelji koji nemaju sredstava za uzdržavanje u visini utvrđeno zakonom, a nisu ih u mogučnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način.

Osnovicu na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje određuje vlada Republike Hrvatske. Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice i iznosi za:

–  samca 100% osnovice,

za  obitelj:

–  odraslu osobu  80% osnovice,

–  dijete do 7 godina 80% osnovice,

–  dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice,

–  dijete od 15 do 18 godina, odnosno do završetka redovnog školovanja 100% osnovice,

Iznosi se povečavaju ako je korisnik:

–  potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi sama za 50% osnovice,

–  potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi u obitelji za 30% osnovice,

–  trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda za 50% osnovice,

– dijete samohranog roditelja za 25% osnovice.

Visina stalne pomoći uvečava se za iznos troškova smještaja u učeničkom domu, ako je član obitelji polaznik srednje škole i smješten u učeničkom domu.

Pravo na stalnu pomoć priznaje se obitelji za člana – polaznika srednje škole smještenog u učeničkom domu u visini troškova smještaja pod uvjetom:

–  da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji tri mjeseca prije podnošenja  zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice,

–  ako se radi o djetetu samohranoga roditelja čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak 200% osnovice,

–  ako se radi o djetetu pod skrbništvom čiji vlastiti prihod ne prelazi ili je jednak iznosu od 250% osnovice.

Iznimno polazniku srednje škole smještenom u učeničkom domu, koji zbog tjelesnoga ili mentalnoga oštečenja pohađa školu po posebnome programu izvan mjesta prebivališta priznaje se pravo na stalnu pomoć neovisno o njegovim prihodima ili prihodima njegove obitelji.

Centar za socijalnu skrb može odrediti odraslu osobu koja predstavlja obitelj radi ostvarivanjaprava utvrđenih ovim zakonom.

Pravo na stalnu pomoć nema samac niti član obitelji koji:

–  može sam sebe uzdržavati,

–  ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

–  ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,

–  može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,

–  ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo,osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji korisnikaprava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane ovim zakonom, večeg broja djece, starije teško pokretne osobeili za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe,

–  ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stanbenih potreba.

 1. Pomoć za podmirenje  troškova  stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pomoć za podmirivanje troškova može se odobritisamcu ili obitelji ako plačanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi. Pomoć se odobrava ako mjesečni prihod samca ili obitelji u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje utvrđenih prema zakonu.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se mjesečno, do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih zakonom.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležno tijelo djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizićkoj osobi.

Samcu ili obitelji koji se griju na drva može se, jednom godišnje  osigurati 3m drva ili se možemože odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

 1. Doplatak za pomoć  i  njegu

Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti osobi:

–  kojoj se zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, jer sama ne može  udovoljavati osnovnim životnim potrebama,

–  ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi,

–  ako prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice iz zakona, odnosno ako mjesečni prihod samca ne prelazi iznos od 250% osnovice iz zakona u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.