NOVE ZNAČAJNIJE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, u daljnjem tekstu ZSPC),  stupio je na snagu prije nešto više od devet godina, 17. lipnja 2008. Nakon toga je više puta mijenjan i dopunjavan, i to Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i („Narodne novine“,  broj 74/11), Zakonom iz 2013. („Narodne novine“,  broj. 80/13), Zakonom iz 2014. („Narodne novine“,  broj 92/14), te Zakonom iz 2015. („Narodne novine“,  broj 64/15.), kao i Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-3084/2008, U-I-3419/2008 od 7. travnja 2010. („Narodne novine“,  broj 48/10) te Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013. („Narodne novine“,  broj 158/13), kojima su pojedine odredbe ZSPC-a ukinute. Međutim, unatoč takvim višekratnim izmjenama i dopunama, ukazala se potreba za dodatnim intervencijama u tekst ZSPC-a, što je imalo za posljedicu donošenje najnovijeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“,  broj 108/17, u daljnjem tekstu: Izmjene ZSPC-a), koji je djelomično stupio na snagu 16. studenoga 2017.

Mladi vozač

Izmjenama ZSPC-a redefinira se pojam „mladi vozač“ na način da ga sada odredba članka 2. stavka 1. točke 69. ZSPC-a određuje kao vozača motornog vozila u dobi do navršene 24. godine života, koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju Republike Hrvatske, pri čemu je, dakle, naglasak na posjedovanju vozačke dozvole RH, s obzirom da prijašnja definicija nije pretpostavljala posjedovanje (isključivo) vozačke dozvole izdane u RH, te je upravo u tome i suština redefiniranja ovoga pojma.
Također, sada je u odredbi članka 286. stavka 3. ZSPC-a propisano da će se mladom vozaču koji u razdoblju od dvije godine prikupi 9 negativnih bodova rješenjem ukinuti i oduzeti vozačka dozvola, s time da će mladi vozač moći ponovno polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti toga rješenja, a nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače. Inače, za ostale vozače propisana je mjera ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole u slučaju kada u razdoblju od dvije godine skupe 12 negativnih prekršajnih bodova, s time da glede ponovnog polaganja vozačkog ispita za te vozače vrijedi isti režim kao i za mlade vozače. Postavljanje takve razlike u pogledu broja prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, kao pravne posljedice pravomoćne osude, predlagatelj Izmjena ZSPC-a opravdava time da mladi vozači s nedovoljno vozačkog iskustva uzrokuju nerazmjerno veći broj prometnih nesreća u odnosu na ostale vozače, te da se takvim posebnim pravnim režimom utječe na ponašanje te kategorije vozača, pri čemu se posebno apostrofira da je statističkim praćenjem mladih vozača vidljivo da oni predstavljaju povećani rizik za sigurnost cestovnog prometa, odnosno da uzrokuju značajan broj prometnih nesreća s teškim posljedicama.
Tako je predlagatelj predočio podatke prema kojima mladi vozači čine oko 8% vozačke populacije, a uzrokuju ukupno oko 9,6% svih prometnih nesreća (podatak za 2016. godinu), odnosno oko 12,5% prometnih nesreća s poginulim osobama, u kojima su tijekom 2016. godine život izgubile 43 osobe. Bitno je napomenuti da prethodno opisana pravila važe od 1. siječnja 2018., sukladno članku 50. Izmjena ZSPC-a, uz napomenu da je člankom 46. istog Zakona propisano da se stupanjem na snagu toga Zakona brišu svi „stari“ negativni prekršajni bodovi iz evidencije vozača, čime se onemogućava korištenje „starih“ negativnih prekršajnih bodova za izricanje mjere ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole, kako je to predviđeno Izmjenama ZSPC-a.
Također, propisano je i kažnjavanje novčanom kaznom u rasponu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od 60 dana za vozača koji upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom.
S tim u vezi navest ćemo prekršaje za koje je, kao najteže prekršaje, a time vozačima i najzanimljivije, predviđen upis tri negativna prekršajna boda. Dakle, odredba članka 287. stavka 3. ZSPC-a propisuje da se vozaču motornog vozila u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz članka 32. stavka 4. (ne postupanje po znaku koje daju ovlaštene osobe), članka 49. stavka 5. (kretanje vozilom u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila), članka 53. stavka 3. (kretanje vozilom u naselju brzinom koja je za više od 50 km/h veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine), članka 54. stavka 2. (kretanje vozilom cestom izvan naselja brzinom koja je za više od 50 km/h veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine), članka 57. stavka 7. (nepropuštanje vozila s prednošću prolaska), članka 175. stavka 3. (napuštanje mjesta prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen), članka 181. stavka 8. (odbijanje sudionika prometne nesreće da se alkotestira i dr.), članka 199. stavka 8. i 9. (upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola iznad 1,50 g/kg ili pod utjecajem droga ili lijekova), članka 216. stavka 3. (upravljanje motornim vozilom u prometu na cesti prije stjecanja prava na upravljanje), članka 282. stavka 9. (odbijanje vozača motornog vozila da se podvrgne ispitivanju ili liječničkom pregledu odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina) te članka 289. stavka 4. (upravljanje vozilom za vrijeme dok je vozačka dozvola oduzeta ili je vozač isključen iz prometa, ili mu je izrečena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom).
Posebno valja istaknuti da je brisan članak 221. ZSPC-a koji je propisivao da mladi vozači ne smiju upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 80 km/h, na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila brzinom većom od 100 km/h, odnosno 120 km/h na autocesti, te da ne smiju upravljati niti početi upravljati motornim vozilom ako su pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi imaju alkohola. Tako, u tom smislu, mladi vozači nemaju nikakva posebna ograničenja kao do sada, nego se i na tu skupinu vozača primjenjuju opća pravila koja vrijede i za ostale vozače.
U tom kontekstu možemo dodati da ove Izmjene ZSPC-a, osim redefiniranja pojma „mladi vozač“, uvode i nove pojmove „zapisnik o tehničkom pregledu vozila“ i „zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti“, uz napomenu da te javne isprave predstavljaju dopuštenje za ponovno sudjelovanje vozila u prometu na cestama u slučajevima kada je vozilo zbog neispravnosti bili isključeno iz prometa, pa su, prema tome, u tom slučaju i predviđeni kao obvezni dokumenti u vozilu, sukladno preuzetim obvezama po europskim direktivama (Direktiva 2014/45 i 2014/47). S tim u vezi ističemo da prema dopuni članka 259. stavka 1. ZSPC-a tehničke preglede vozila na cesti, osim ovlaštenih djelatnika stručne organizacije iz članka 273. toga Zakona, mogu obavljati i policijski službenici odnosno inspektori cestovnog prometa.

Liberalizacija otvaranja autoškola i utvrđivanja cijene osposobljavanja kandidata za vozača

Izmjenom odredbe članka 201. stavka 2. ZSPC-a ministru nadležnom za unutarnje poslove prestaje ovlaštenje za donošenje propisa o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola, odnosno daje mu se samo ovlast da pravilnikom propiše minimalne standarde koje autoškola mora ispunjavati. K tome, u noveliranom članku 202. ZSPC-a, konkretno u stavku 6. toga članka, propisano je da autoškola, za razliku od prije, samostalno izrađuje cjenik usluga osposobljavanja kandidata za vozača iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom u autoškoli za pojedinu kategoriju vozila, te da je cijena osposobljavanja kandidata za vozača sastavni dio ugovora koji sklapaju kandidat za vozača i autoškola, a čime resorni ministar gubi ovlaštenje donošenja propisa o najmanjim jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za navedene nastavne predmete. Ove izmjene stupaju na snagu 1. siječnja 2018., kada prestaje važiti Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola („Narodne novine“,  broj. 117/12) i Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli („Narodne novine“,  broj 141/11).
Dakle, Izmjenama ZSPC-a omogućeno je liberaliziranje otvaranja i poslovanja autoškola, a radi poštivanja europskih pravila o tržišnom natjecanju, odnosno upravo poradi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga (Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu) izmijenjene su odredbe ZSPC-a kojima je bilo onemogućeno otvaranje novih autoškola te je bila propisana minimalna cijena osposobljavanja kandidata za vozače.
Naime, autoškole nisu smjele odrediti cijenu usluge ispod minimalne, koja je iznosila 5.695,00 kuna (kad se zbroje i ostali troškovi proizlazilo je da autoškola u RH u prosjeku košta oko 7.300,00 kuna), čime se nastojao zaštititi određeni kvalitativni minimum usluge, dok je, s druge strane, direktiva Europske unije nalagala formiranje cijena po tržišnom modelu.
Stoga je u cilju administrativnog rasterećenja gospodarstva i radi poštivanja europskih pravila o tržišnom natjecanju Izmjenama ZSPC-a liberalizirano otvaranje i poslovanje autoškola, kojih je, prema podacima HAK-a, trenutno registrirano više od 350, a koje će se sada osnivati po tržišnim uvjetima, pri čemu je, dakle, napušten i koncept propisivanja minimalnih cijena nastavnih sati.
Poučeni iskustvom s liberalizacijom vezanom uz obvezna osiguranja od automobilske odgovornosti, za očekivati je da će takvo pravno rješenje rezultirati pojačanom konkurencijom na tržištu autoškola te u konačnici i manjim cijenama osposobljavanja kandidata za vozače, dok pojedini skeptici smatraju da će takve promjene izazvati smanjenje kvalitete obuke, pa posljedično tome i ugroziti sigurnost prometa na cestama.

Nova pravila za bicikliste

Izmjenama ZSPC-a mijenjana je i odredba članka 113. stavak 2. koja se odnosi na bicikliste, na način da je brisan termin „javnoj“, te je dodan termin „ili drugom reflektirajućom oznakom“. Tako sada ta odredba propisuje obvezu vozaču bicikla da, za razliku od prije, na svakoj cesti, neovisno o kategorizaciji, noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti bude označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Prema tumačenju MUP-a, pod pojmom „drugih reflektirajućih oznaka“ treba podrazumijevati neke druge oznake, materijale ili samoljepljive trakice koje reflektiraju svjetlo, a koje bicikliste čine uočljivijima na cesti.
Kada govorimo o svakoj cesti onda pod tim pojmom, sukladno članku 2. stavku 1. točki 1. ZSPC-a, podrazumijevamo, osim javne ceste, i ulice u naselju te nerazvrstane ceste (seoski, poljski i šumski putovi i sl.). Inače, člankom 2. stavkom 1. točkom 85. ZSPC-a propisano je da smanjena vidljivost postoji ako zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika (magle, snijega, kiše, prašine, dima i sl.) vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu ili prometni znak na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja, odnosno od najmanje 100 m u naselju, dok se pod pojmom „noću“, sukladno članku 101. stavku 2. ZSPC-a, podrazumijeva vrijeme od prvog sumraka do potpunog svanuća.
Za postupanje suprotno članku 113. stavku 2. ZSPC-a propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna.

Eliminacija tzv. „nultog“ tehničkog pregleda

Novim izmjenama ukinuta je obveza obavljanja tehničkog pregleda novih motornih i priključnih vozila koja se registriraju u Republici Hrvatskoj, odnosno eliminiran je tzv. „nulti“ tehnički pregled. Takvo rješenje opravdava se time da visoki tehnički standardi proizvođača vozila u dovoljnoj mjeri jamče tehničku ispravnost novih vozila, koju onda nije potrebno ponovno utvrđivati na tehničkom pregledu, te da se informatizacijom sustava tehnički podaci o vozilima koji se upisuju u prometne dokumente prilikom registracije sada mogu utvrditi iz postupka homologacije/provjere sukladnosti vozila, pa ih je nepotrebno ponovno utvrđivati na tehničkom pregledu.
Tako sada odredba članka 256. stavka 1. ZSPC-a glasi: „Nova motorna i priključna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj, koja sudjeluju u prometu na cestama, vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prve registracije vozila, osim novih motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz, koja su vlasnici dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 12 mjeseci od prve registracije vozila.“ Ta izmijenjena odredba također stupa na snagu 1. siječnja 2018. Prema tome, od sljedeće godine kupci novih automobila neće morati na prvi obvezni tehnički pregled odmah nakon što automobil preuzmu u autosalonu, nego tek za dvije godine.

Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled

Prije je obveza podvrgavanja izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu bila predviđena samo za vozača i instruktora vožnje kod kojih je utvrđen udio alkohola u krvi viši od 1,50 g/kg. Međutim, nakon ovih Izmjena ZSPC-a takva obveza predviđena je i za one vozače i instruktore vožnje koji su najmanje tri puta unutar roka od tri godine pravomoćno kažnjeni za vožnju s nedopuštenom količinom alkohola u krvi, čime se želi pojačati liječnička kontrola osoba koje učestalo konzumiraju alkohol te upravljaju vozilom, jer se, dakle, prema prijašnjoj pravnoj regulativi, osobe koje su učestalo upravljale motornim vozilima s nižom koncentracijom alkohola u krvi nisu bile dužne uputiti na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled, iako se za njih može osnovano sumnjati da imaju problema s alkoholom.
U tom dijelu možemo ukazati i na dopunu odredbe članka 234. stavka 2. ZSPC-a kojom se dodatno propisuje da se na zdravstveni pregled, osim kandidata za vozača, kako je to bilo propisano ranije, sada može uputiti i vozač kojemu je izdano uvjerenje da je duševno i tjelesno sposoban za upravljanje vozilima, a za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vozača (eventualno primjerice zbog sinkope – iznenadni, prolazni gubitak svijesti).

Registracija vozila

Među ostalim, nove Izmjene ZSPC-a trebale bi racionalizirati postupak registracije vozila i omogućiti da se svi poslovi vezani uz registraciju vozila obave na jednom mjestu, pa se tako izmjenom članka 252. ZSPC-a stanicama za tehnički pregled vozila daje ovlast koju su prije imale policijske uprave, odnosno policijske postaje, da uz produženje važenja prometnih dozvola već registriranih vozila, obavljaju i poslove registracije motornih i priključnih vozila te izdavanja pokusnih pločica. Ta izmjena važi od 1. siječnja 2018.

Zaključak

Analizom odredbi Izmjena ZSPC-a nameće se zaključak da je riječ o svakako bitnim izmjenama u području koje regulira ovaj Zakon, i to prvenstveno glede statusa mladih vozača, posebno u odnosu na suspenziju vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, zatim u pogledu otvaranja novih autoškola po tržišnim uvjetima, kao i formiranja cijena osposobljavanja kandidata za vozača po tržišnom modelu, postroživanja pravila za bicikliste, ukidanja tzv. „nultog“ tehničkog pregleda za nova vozila, proširenja obveze izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda te racionalizacije postupka registracije vozila. Usporedo s takvim zaključkom, možemo primijetiti i da se značajan dio ovih izmjena i dopuna ipak bazira na usklađenju s pravnim propisima Europske unije, pa u tom smislu možemo naglasiti da je predlagatelj, Vlada RH, predlažući donošenje ovog Zakona po hitnom postupku kao razlog za njega naveo da je zbog neprenošenja određenih direktiva Republika Hrvatska 19. srpnja 2017. zaprimila tri povrede prava, pa: „… kako bi se izbjegle daljnje faze postupka povrede prava i moguće kazne, Zakon se predlaže donijeti u hitnom postupku“.
Osim toga, ove Izmjene ZSPC-a specifične su i po parcijalnom stupanju na snagu njihovih odredbi. Dakle, jedan dio odredbi stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama odnosno 16. studenoga 2017., drugi dio odredbi stupa na snagu 1. siječnja 2018., dok treći dio stupa na snagu 20. svibnja 2018., o čemu svi na koje se ovaj Zakon primjenjuje svakako trebaju voditi računa.