IZVJEŠĆE  O  OSOBAMA  S INVALIDITETOM U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

U Varaždinskoj županiji po stanju na dan 01.09.2022. godine, žive 25.704 osobe s invaliditetom od čega  je 13.401 muškog spola (52,1%) i 12.303 ženskog spola (47,9%), te na taj način osobe s invaliditetom čine 16% ukupnog stanovništva Varaždinske županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 11.477 (44,7%), je u dobnoj skupini 65+ godina. Iz tablice 1. moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 11,0 % prisutan je i u dječjoj dobi, 0 – 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podataka da je Varaždinska županija iznad prosjeka RH za dobnu skupinu 65+, malo ispod prosjeka za prevalenciju u dječjoj dobi, dok ima identični prosjek za radno – aktivnu skupinu i ukupnu prevalenciju.

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Varaždinske županije – prevelencija invaliditeta na 10.000 stanovnika.

                               Grad/općina  Broj osoba%od ukupnog broja os.s inv.Prevelencija     10.000
VARAŽDIN       6.644           1,1          17
IVANEC       2.085           0,3           5
NOVI   MAROF       1.856           0,3           5                        
LUDBREG       1.282           0,2           3
LEPOGLAVA       1.117           0,2           3
MARUŠEVEC       1.028           0,2           3
VARAŽDINSKE   TOPLICE       1.027           0,2           3
TRNOVEC   BARTOLOVEČKI          963           0,2           3
GORNJI   KNEGINEC          867           0,1           2
SRAČINEC          760           0,1           2
VIDOVEC          716           0,1           2
PETRIJANEC          706           0,1           2
BEDNJA          675           0,1           2
MARTIJANEC          640           0,1           2
CESTICA          611           0,1           2
SVETI   ĐURĐ          543           0,1           1
JALŽABET          537           0,1           1
SVETI   ILIJA          519           0,1           1
VINICA          459           0,1           1
BREZNICA          336           0,1           1
MALI   BUKOVEC          335           0,1           1
KLENOVNIK          333           0,1           1
DONJA    VOĆA          328           0,1           1
BERETINEC          324           0,1           1
LJUBEŠČICA          317           0,1           1
VISOKO          283           0,1           1
BREZNIČKI     HUM          233             0           1
VELIKI   BUKOVEC          180             0          0,5
Ukupno     25.704  

Prikaz osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama u gradovima i općinama Varaždinske županije.

          
    Grad/općina                                          Dobne     skupine
              0 – 19            20 – 64             65+
     m      ž       m      ž     m      ž
BEDNJA     34     18    212    95    148   168    
BERETINEC     16     14      91    76      63     64
BREZNICA     28     20     78    59      81     70
BREZNIČKI    HUM     14       6     65    37      44     67
CESTICA     53    31   166  143    115   103
DONJA    VOĆA     25    10     98    50      73     72
GORNJI   KNEGINEC     61    43   226  165    184   188
IVANEC     91    62   488  401    478   565
JALŽABET     39    21   143  110    103   121
KLENOVNIK     28      4     95    78      55     73
LEPOGLAVA     60    46   296  202    251   262
LUDBREG     92    68   281  264    252   325
LJUBEŠČICA    16    15     90    68      68     60
MALI   BUKOVEC    26    22     85    63      61     78
MARTIJANEC    50    26   142  142    121   159
MARUŠEVEC    51    36   231  180    258   272
NOVI   MAROF  116    75   549  385    353   378
PETRIJANEC    78    59   188  160    103   118
SRAČINEC    59    31   197  166    153   154
SVETI    ĐURĐ    48    28   119    98    125   125
SVETI    ILIJA    36    17   144  116      98   108
TRNOVEC    BARTOLOVEČKI    48    44   231  205    212   223
VARAŽDIN  477
  283 1.4681.256 1.3581.802
VARAŽDINSKE   TOPLICE    74    54   264  198    212   225
VELIKI   BUKOVEC    13      6     43    39      32     47
VIDOVEC    56    33   188  153    138  148
VINICA    29    21   111    72    115  111
VISOKO    13    17     62    54      65    72